Výzva na podporu posudzovania zhody výrobkov a zavádzania systémov manažérstva v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 31. októbra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro, malých a stredných podnikov.

4_cert

Cieľom výzvy je podporiť podniky, ktoré posúdením zhody výrobkov alebo budovaním a postupným zavádzaním systémov manažérstva podľa príslušných noriem poskytnú svojim súčasným a potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku, ako aj uistenie, že ich produkty sú v súlade s príslušnými technickými normami. Získaním certifikátu alebo posúdením zhody výrobkov zvýšia tieto subjekty svoju konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť nielen na slovenskom trhu.

Podporu v rámci výzvy môžu získať projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. K dispozícii sú prostriedky vo výške 4 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 eur, minimálna výška je 10 000 eur. Maximálna intenzita pomoci je 70 % z celkových oprávnených výdavkov, resp. 85 % v prípade, že sa projekt uskutoční na území najmenej rozvinutého okresu.

Žiadosti budú hodnotené v niekoľkých hodnotiacich kolách. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 31. januára, resp. 30. marca 2018.

Zdroj/Viac informácií: MH SR, OP VaI