Laureáti Cien za vedu a techniku 2017

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky je udeľovanie cien špičkovým vedcom a vedeckým kolektívom, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a tímov za ich prínosy v oblasti vedy a techniky a vyjadriť poďakovanie osobnostiam, ktorí prispeli k dobrému menu vedy a techniky na Slovensku.

Slávnostné udeľovanie Cien za vedu a technikusa konalo 9.11.2017 v Bratislave v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky.

Slovenskí vedci si prevzali prestížne ocenenie

Laureátov navrhujú poprední predstavitelia slovenskej vedeckej komunity zo všetkých sektorov výskumu a vývoja.

Cenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách si prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

  • RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav Biomedicínske centrum SAV, Bratislava za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle
  • Ing. Ľudmila Balogová, vedúca výskumu a vývoja VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií pre ochranu a bezpečnosť človeka a ich  realizáciu v priemyselnej praxi
  • prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., FMFI Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

  • prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou
  • Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.z  CEIT Biomedical Engineering s.r.o., Košice za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie  implantátov šitých na mieru vyrobených aditívnymi technológiami
  • prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.,vedúci oddelenia optoelektroniky a laserovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroniky a fotoniky, STU v Bratislave za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

  • Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Výskumný a vývojový pracovník, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc
  • Ing. Zdeno Biel, PhD., výskumný pracovník  EVPÚ, a. s., Nová Dubnica za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov
  • RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách

Ostatné kategórie a viac informácií nájdete v článku: Slovenskí vedci si prevzali prestížne ocenenie (MŠVVaŠ SR)