Ochrana know-how a vedúceho postavenia Európy v oblasti inovácií

Komisia minulý týždeň predložila opatrenia, ktoré zabezpečia kvalitnú ochranu práv duševného vlastníctva, a tým podporia európske podniky, najmä malé, stredné a začínajúce, aby investovali do inovácií a tvorivosti.

intellectual-property-rights-ec

Predloženými iniciatívami sa uľahčí efektívny boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, riešenie cezhraničných súdnych sporov a takisto sa nimi zakročí aj proti dovozu falšovaného alebo pirátskeho tovaru, ktorý v súčasnosti predstavuje 5 % tovaru dovezeného do EÚ (v hodnote 85 miliárd EUR). Komisia takisto podporuje spravodlivé a vyvážené rokovania o udeľovaní licencií, ktoré sú pre podniky ocenením za ich inovácie, a zároveň umožňujú ostatným vychádzať z týchto technológií, ako aj vytvárať nové inovatívne výrobky a služby.

Prijaté opatrenia zahŕňajú:

Zintenzívnenie boja proti falšovaniu a pirátstvu: Komisia sa snaží komerčných porušovateľov práv duševného vlastníctva pripraviť o príjmy, kvôli ktorým je ich trestná činnosť lukratívna – ide o tzv. prístup „sledovania peňazí“, ktorý sa zameriava skôr na „veľké ryby“ a nie na jednotlivcov. EÚ takisto zabezpečuje, aby opatrenia na presadzovanie práva boli prispôsobené požiadavkám súčasnej digitálnej éry. Cieľom dnešných iniciatív Komisie je:

  • Zabezpečiť rovnako vysokú úroveň právnej ochrany a predvídateľnosť právneho rámca v celej EÚ. V nových usmerneniach sa objasňuje spôsob vykonávania smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (IPRED) z roku 2004. Smernica sa ukázala ako dôležitý nástroj v boji proti zneužívaniu práv duševného vlastníctva, predsa však za posledné roky dochádzalo k tomu, že si jednotlivé členské štáty jej ustanovenia vykladali rôzne. Uvedené usmernenia tieto problémy výkladu objasňujú, čo v celej EÚ okamžite zvýši právnu istotu pre všetky zúčastnené strany a uľahčí občianskoprávne vymáhanie práv duševného vlastníctva bez toho, aby bolo nutné zaviesť nové právne predpisy. Komisia okrem toho vyzýva členské štáty, aby svoje úsilie zintenzívnili posilnením odbornej justičnej prípravy, systematickým zverejňovaním rozsudkov o prípadoch týkajúcich sa duševného vlastníctva a podporovaním nástrojov na alternatívne riešenia sporov.
  • Podporovať odvetvie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Na základe pozitívnych skúseností získaných v rámci memoranda o porozumení týkajúcom sa predaja falšovaného tovaru cez internet, bude Komisia aj naďalej podporovať iniciatívy priemyselného odvetvia zamerané na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva vrátane dobrovoľných dohôd o reklame na internetových stránkach, o platobných službách a doprave. Takéto dohody môžu zabezpečiť rýchlejšie prijímanie opatrení proti falšovaniu a pirátstvu než súdne konania. Tieto dohody dopĺňajú nedávno prijaté usmernenia Komisie pre online platformy na boj proti nezákonnému obsahu.
  • Znížiť objem falšovaných výrobkov na trhu EÚ. Komisia navrhla posilnenie programov spolupráce s tretími krajinami (Čínou, juhovýchodnou Áziou a Latinskou Amerikou) a vytvorenie kontrolného zoznamu trhov, na ktorých bolo zaznamenané významné porušovanie práv duševného vlastníctva alebo ktoré toto porušovanie umožňujú. Komisia uverejní aktualizovanú správu o presadzovaní práv duševného vlastníctva v tretích krajinách. Komisia zintenzívni spoluprácu medzi colnými orgánmi EÚ, a to najmä tým, že posúdi plnenie akčného plánu EÚ v colnej oblasti na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na obdobie rokov 2013 až 2017 a navrhne vnútroštátnym colným orgánom cielenejšiu pomoc.

Prevzaté z tlačovej správy EK.

Ďalšie informácie: