Podpora projektov zameraných na registráciu chemických látok REACH

V rámci OP Výskum a inovácie môžu získať podporu aj mimobratislavské MSP riešiace projekty s problematikou REACH – registrácia chemických látok. Výzva bola vyhlásená 15.12.2017.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na registráciu chemických látok podľa požiadaviek nariadenia REACH. Registráciou látky v zmysle nariadenia REACH poskytnú MSP svojim obchodným partnerom ako aj verejnosti uistenie, že výroba / využívanie / dovoz tejto látky prebieha plne v súlade s požiadavkami nariadenia REACH.

Výzva je zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov. Oprávneným územím v rámci výzvy je územie SR s výnimkou Bratislavského kraja.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 mil. EUR.

Prevzaté/Viac informácií: OP VaI