Nové výzvy na výskum a vývoj za 164 miliónov. Podporí sa doprava, priemysel, potraviny a životné prostredie

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti dopravy, priemyslu, potravín a životného prostredia.

Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.  V rámci výziev je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške: 

  • 48 000 000 EUR pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
  • 82 000 000 EUR pre doménu Priemysel pre 21. storočie;
  • 34 000 000 EUR pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie

Viac informácií na stránke OP VaI.

NEPREHLIADNITE: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že na webovom sídle OP VaI, bola zverejnená aktualizovaná verzia Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 4.0.