Novinky SME Instrument (5): Rozsiahlejšie podporné služby pre úspešné firmy

Pre všetky firmy, ktoré získali projekt SME Instrument (fáza 1 alebo fáza 2), bez ohľadu na to, či projekt beží, alebo už skončil, majú k dispozícii rozsiahle spektrum bezplatných služieb na podporu rozvoja firmy pre úspešné uvedenie na trh a rast.

Tieto akceleračné služby sú niekedy označované ako Fáza 3 iniciatívy SME Instrument a prebiehajú počas a po ukončení projektov vo fáze 1 alebo fáze 2. Nižšie uvedené služby a iniciatívy sú len pre firmy, ktoré získali projekt (SME Instrument beneficiaries).

smeinst_newgraphic_sk

V tejto časti sa okrem podporných činností podpory neposkytne priame financovanie formou grantu, ale je zameraná na uľahčenie prístupu ku kapitálu a službám stimulujúcim inovácie.

Medzi podporné aktivity pre úspešné firmy patrí:

  • koučing
  • služby podpory rozvoja firiem (akceleračné služby) ako matchmaking a networking, privilegovaný prístup k financiám, školenia a zlepšovanie podnikateľských zručností, budovanie komunity SME Instrument
  • program zámorských obchodných veľtrhov

Aktivity sú podrobne popísané nižšie. V prípade potreby ďalších informácií Vám rád poskytnem ďalšie informácie. Pre národnú podporu aktivít sú poverené regionálne zastúpenia siete Enterprise Europe Network. Kontaktnou osobou pre Slovensko je Ivan Filus, SME NCP, EEN Slovensko.

 

Koučing

Jedným z dôležitých cieľov Európskej komisie je zvýšenie inovačnej kapacity MSP a komerčného dopadu realizovaných projektov z programu Horizont 2020. Pre všetky firmy, ktoré získajú financovanie z fázy 1 a/alebo fázy 2 nástroja pre MSP bude k dispozícii systém koučingu od renomovaných európskych odborníkov a inovačných manažérov priamo v prostredí firmy.

Kouč bude vyberaný firmou z európskej databázy, spravovanou EK. V súčasnosti je v databáze približne 400 koučov. Základnou podmienkou pre zaradenie kouča do databázy je jeho skúsenosť s riadením inovatívnej firmy.

Európska komisia v októbri 2016 po prvý krát zverejnila kompletný zoznam koučov, ktorí poskytujú svoje skúsenosti a rady firmám, ktoré uspejú v projektoch SME Instrument. Zatiaľ je schválených a v akcii asi 400 koučov, pričom zo Slovenska tam nie je žiaden. Kouči sú súčasní alebo bývalí manažéri inovačných firiem, ktorí majú skúsenosti s uvádzaním a predajom inovatívnych produktov na európskych alebo globálnych trhoch. Koučing je poskytovaný bezplatne pre úspešné firmy, realizujúce SME Instrument.

Vo fáze 1 by sa mal kouč spolu s vedením firmy zamerať na identifikáciu problémových oblastí, ktoré ovplyvňujú ziskovosť prostredníctvom zavádzania inovácií (vrátane prípravy koučingového plánu) a vo fáze 2 na ich odstránenie a zvýšenie návratnosti investícií do inovačných aktivít s výhľadom na ďalšiu fázu nástroja pre MSP. Firmy budú mať nárok na koučing, ktorý bude firme bezplatne poskytnutý v rozsahu do 3 dní pre fázu 1 a do 12 dní pre fázu 2.

Na urýchlenie vplyvu poskytnutej podpory sa zavedie systém podpory kounčingu pre MSP (formou tzv. key-account managementu), prostredníctvom Enterprise Europe Network, ktorého úlohou bude pomôcť firme pri zostavení koučingového plánu, výbere vhodného kouča a hladkého prechodu medzi jednotlivými fázami nástroja pre MSP. Hlavnou zodpovednosťou bude zabezpečiť, aby účastníci v nástroji pre MSP získali čo najvhodnejšie služby a zvýšiť pravdepodobnosť úspešného komerčného využitia inovačného projektu smerom k budúcemu rastu prijímateľa.

 

Program zámorských obchodných veľtrhov

Pre účastníkov schémy sú tiež pripravené zvýhodnené programy účasti na prestížnych svetových výstavách a konferenciách (SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme), ktoré by mohli podporiť úspešné nasadenie a predaj inovatívnych produktov podporených z SME Instrument.

Aktuálne je k dispozícii 15 veľtrhov v 11 krajinách (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie):

map-otf

Ako sa prihlásiť: Pre každé podujatie je spustená osobitná registrácia, na ktorú sa firmy, pre ktorý je daný segment zaujímavý a preukážu významný dopad účasti na podujatí, môžu prihlásiť on-line. Každé podujatie môžu mať vyhlásené špecifické podmienky a má vlastný termín predkladania žiadostí. Výkonná agentúra EK (EASME) vyberie najvhodnejšie firmy (zvyčajne 15-20), ktorým poskytne čiastočnú úhradu nákladov na účasť, prezentáciu v spoločnom stánku SME Instrument, možnosť prezentácií ako aj dodatočné prípravu.

Čo firmy získajú: Možnosť prezentácií (v spoločnom stánku), stretnutia s potenciálnymi partnermi a zákazníkmi, biznis mentoring, propagáciu spoločnosti pred a na podujatí, účasť na sprievodných a spoločenských akciách a prezentáciu (pitching session) pred investormi.

otf

Viac informácií o SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme.

 

Služby podpory rozvoja firiem (akceleračné služby)

Matchmaking a networking

SME Instrument výrazne rozširuje ponuku bezplatných služieb zrýchlenia podnikania, ktoré pomôžu firmám spojiť sa s obchodnými partnermi a investormi, vytvoriť sieť s tými správnymi ľuďmi pre rozvoj podnikania a priniesť nové vzdelávacie príležitosti.

Privilegovaný prístup k financiám

Táto služba zahŕňa spoluprácu s programami rizikového kapitálu, pozvánky na exkluzívne stretnutia investorov a ďalšie príležitosti na preskúmanie nových spôsobov financovania inovatívneho podnikania.

Školenia a zlepšovanie podnikateľských zručností

Vďaka rôznym fyzickým (prezenčným) a virtuálnym (on-line) vzdelávacím podujatiam pre firmy sa podporí účinná výmena informácií a skúseností medzi spoločnosťami a zainteresovanými subjektmi financovanými nástrojmi MSP. Nový prístup je založený na vzdelávaní peer2peer a v konečnom dôsledku umožní MSP čeliť výzvam na ich raste tým, že získajú podnety od kolegov z odvetvia, či investorov.

Budovanie komunity SME Instrument

Financované spoločnosti, kouči, partneri a investori sú pozvaní, aby sa stali súčasťou podnikateľskej komunity nástroja MSP – platformy na vybudovanie sietí a podporu výmeny informácií a skúseností. V roku 2016 sa v Bruseli stretlo viac ako 400 CEO spoločností v oblasti SME Instrument v rámci SME Instrument Innovators Summit. Nebola to len príležitosť stretnúť sa s kolegami riešiacimi projekty, naučiť sa rozširovať a prezentovať svoje nápady pred skupinou investorov, ale tiež navštevovať participatívne workshopy.