Patent alebo obchodné tajomstvo? Ako sa rozhodujú európske firmy pri ochrane duševného vlastníctva

Obchodné tajomstvá sú napriek ich hospodárskemu významu a najmä ich úlohe pri ochrane príjmov z inovácií nedostatočne využívané a ich vzťah s patentmi sa často nesprávne vykladá. Nová štúdia EUIPO sa pokúša objasniť tému na základe reprezentatívnych údajov na úrovni firiem zo zisťovania inovácií v Spoločenstve (CIS), ktoré pokrýva takmer 200 000 firiem pôsobiacich v odvetví výroby a odvetví služieb v Európe.

Štúdia skúma sa celý rad faktorov, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvňujú použitie týchto dvoch ochranných mechanizmov, počínajúc návrhmi teoretických modelov týkajúcich sa vzájomného pôsobenia medzi patentovaním a obchodným tajomstvom.

Osobitný dôraz sa kladie na uprednostňovanie buď patentov alebo obchodného tajomstva a faktorov, ktoré ovplyvňujú voľbu stratégie ochrany. Zatiaľ čo v predchádzajúcich analýzach sa s nimi často zaobchádzalo ako so zastupiteľnými metódami, v tejto štúdii sa zdôrazňuje komplementárna úloha týchto dvoch metód ochrany.

Toto sú hlavné zistenia, ktoré vyplynuli z analýzy:

  1. Inovujúce firmy často používajú na ochranu svojich inovácií patenty aj obchodné tajomstvá.
  2. Používanie obchodných tajomstiev na ochranu inovácií je častejšie ako používanie patentov vo väčšine typov spoločností, vo väčšine hospodárskych odvetví a vo všetkých členských štátoch.
  3. Obchodné tajomstvá aj patenty sa pravdepodobne používajú v spoločnostiach s interným výskumom a vývojom, s vysokými výdavkami na inovácie a keď je inovácia nová pre trh. Obchodné tajomstvá sa uprednostňujú, keď je inovácia nová iba pre firmu.
  4. Patenty sa budú používať s vyššou pravdepodobnosťou (samotné alebo v kombinácii s obchodnými tajomstvami), keď je inovačný produkt skôr fyzickým tovarom než službou.
  5. Obchodné tajomstvá (často bez patentov) sa budú používať s vyššou pravdepodobnosťou pre inováciu postupu a pre inovácie v službách.
  6. Obchodné tajomstvá (samotné alebo v kombinácii s patentmi) sa pravdepodobne budú používať na udržiavanie alebo zvyšovanie konkurencieschopnosti inovácií zavedených spoločnosťami, ktoré sú zapojené do otvorených inovačných postupov, napríklad do spolupráce vo výskume, najmä so vzdialenými (neeurópskymi) partnermi.
  7. Na trhoch so silnou cenovou konkurenciou je tendencia v prospech obchodných tajomstiev oproti patentom. Na trhoch so silnou konkurenciou v oblasti kvality je tendencia používať obchodné tajomstvá aj patenty. Toto sa vzťahuje na predtým uvedené zistenie č. 5. Silná cenová konkurencia je typická pre trhy komoditného typu, na ktorých sú príležitosti pre diferenciáciu/inováciu výrobkov obmedzené a ziskové rozpätia môžu byť zvýšené inováciou nákladov/postupov.

Štúdiu pripravil Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

euipo_2017

Zdroj/Viac informácií: