Nové pravidlá ochrany údajov začnú platiť už od mája

Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov, ktoré začnú platiť od 25. mája 2018, zabezpečia občanom väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi, zlepšia ochranu súkromia, posilnia bezpečnosť a dôveru spotrebiteľov v EÚ. GDPR prináša zároveň nové povinnosti pre firmy, ktoré spracúvajú tieto údaje.

aaeaaqaaaaaaaaulaaaajgm1ndy1ndrlltu1yjatnda1ms1hmtu4lwu4ywe3mgm3mmfkoa

Do začiatku uplatňovania nových právnych predpisov o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zostáva už len o čosi viac než 100 dní.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov umožňuje voľný pohyb údajov po celom digitálnom jednotnom trhu. Novým nariadením sa zabezpečí lepšia ochrana súkromia európskych občanov, posilnenie dôvery spotrebiteľov a ich bezpečnosť, pričom sa zároveň vytvoria nové príležitosti pre podniky, a to najmä tie menšie.

Nové pravidlá ochrany údajov v kocke

  • Jeden súbor pravidiel pre celý kontinent, ktorý podnikom zaručí právnu istotu a občanom rovnakú úroveň ochrany údajov v celej EÚ.
  • Pre všetky spoločnosti ponúkajúce služby v EÚ platia rovnaké pravidlá, a to aj vtedy, keď tieto spoločnosti sídlia mimo EÚ.
  • Výraznejšie a nové práva pre občanov: posilnené je právo na informácie, právo na prístup a právo na zabudnutie. Nové právo na prenosnosť údajov umožňuje občanom presúvať si údaje z jednej spoločnosti do druhej. Spoločnosti tým získajú nové obchodné príležitosti.
  • Silnejšia ochrana proti porušeniu ochrany údajov: ak spoločnosť zaznamená porušenie ochrany údajov, ktoré ohrozuje jednotlivcov, musí o tom do 72 hodín informovať orgán na ochranu údajov.
  • Skutočne účinné pravidlá a odrádzajúce pokuty: všetky orgány na ochranu údajov budú mať právomoc ukladať pokuty do výšky 20 miliónov EUR, resp. v prípade právnických osôb do výšky 4 % ich celosvetového ročného obratu.

Prípravy v jednotlivých členských štátoch napredujú rozličným tempom. V tejto fáze len dva z nich už prijali príslušné vnútroštátne právne predpisy. Členské štáty by mali zrýchliť prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli v súlade s nariadením. Zároveň by mali zabezpečiť, aby ich vnútroštátne orgány mali potrebné finančné a ľudské zdroje na to, aby dokázali garantovať svoju nezávislosť a efektívnosť.

Komisia vyčleňuje sumu 1,7 milióna EUR na financovanie orgánov na ochranu údajov, ale zároveň aj na zaškolenie pracovníkov týchto orgánov. Ďalšie 2 milióny EUR sú k dispozícii na podporu vnútroštátnych orgánov v ich úsilí zameranom na pomoc určenú pre podniky, najmä MSP. 

S blížiacim sa 25. májom bude Komisia naďalej aktívne podporovať členské štáty, orgány na ochranu údajov a podniky, aby zabezpečila, že reforma bude pripravená nadobudnúť účinnosť v praxi. Od mája 2018 bude Komisia monitorovať, ako členské štáty uplatňujú nové pravidlá, a v prípade potreby prijme vhodné opatrenia. Rok po tom, ako sa nariadenie začne uplatňovať (2019), Komisia zorganizuje podujatie, na ktorom bude zisťovať, aké skúsenosti majú jednotlivé zainteresované strany s jeho vykonávaním. Tieto informácie sa následne použijú aj ako vstupné údaje pre vypracovanie správy, ktorú Komisia musí predložiť do mája 2020 a ktorá má obsahovať hodnotenie a preskúmanie nariadenia.

Prevzaté z tlačovej správy EK.

Ďalšie informácie:

Informačné prehľady: