Vizualizácia výsledkov Európskej rady pre výskum (ERC)

Technologické centrum AV ČR zverejnilo interaktívnu aplikáciu, ktorá prináša vizuálne porovnanie európskych krajín v počtoch pridelených grantov ERC (základný výskum v programe Horizont 2020), počtoch návrhov projektov a ich úspešnosti. Údaje sú k dispozícii pre každý rok zvlášť aj súhrnne pre všetky roky.

Aplikácia obsahuje tiež základnú informáciu o odborovom triedenie zvoleného parametra alebo o type ERC grantov. Súčasťou aplikácie je aj vrstva siete, ktorá umožňuje sledovať rozdielnosti národností hlavných riešiteľov a lokalít hosťujúcich inštitúcií.

erc-tc-visual

Internetová aplikácia a databázy je dostupná na adrese svizualizace.tc.cas.cz.


Výskum na hraniciach financovaný Európskou radou pre výskum (European Research Council – ERC)

Niektoré z dnešných najvýznamnejších vynálezov sú výsledkom našej prirodzenej zvedavosti, keď sa zaujímame o to, ako svet funguje. Aj keď výskum vedený zvedavosťou na hraniciach poznaniach zriedka podporuje priamo komerčné produkty, aj tieto objavy motivujú početné inovácie. Práve hraničný výskum však v obdobiach hospodárskych ťažkostí často znáša obmedzenia ako prvý, čo je aj dôvodom, prečo EÚ prostredníctvom ERC zvyšuje úroveň investícií. Jediným kritériom financovania zo strany EÚ, poskytovaného jednotlivým výskumníkom alebo výskumným tímom, je excelentnosť. Financovanie: 13,095 miliardy EUR

Viac informácií: