APVV vyhlásila výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila na konci marca verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.

Požiadavky verejnej výzvy

  1. Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci výziev Pracovného programu H2020 na roky 2018-2020.
  2. Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje výskum a vývoj výberom odboru vedy a techniky z číselníka.
  3. V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
    neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie slovenského žiadateľa (v rámci časti E žiadosti), že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
  4. Projekt H2020 predložený vo výzve Pracovného programu H2020 na roky 2018-2020 bol prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty (tzv. treshold), čo žiadateľ doloží dokumentom „Evaluation Summary Report“ od EK.

Výška podpory na jedného žiadateľa je 3 000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 eur ak
je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020.

Lehota na predkladanie žiadostí je od 29. marca 2018 do 31. októbra 2018,

Podklady k výzve

Prevzaté/Viac informácií: APVV.sk