Aktuálny stav čerpania APVV: Väčšina finančných prostriedkov na rok 2018 je už minutá

APVV aktuálne už poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov za rok 2018. Na financovanie projektov poskytla už 32,7 mil. eur, čo predstavuje 81 % z prideleného rozpočtu v tomto roku.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) poskytla na financovanie projektov už 32,7 mil. eur, čo predstavuje 81 % z prideleného rozpočtu v tomto roku. V roku 2017 to bolo v rovnakom čase 17,1 mil. eur, čo predstavovalo 61 % z prideleného rozpočtu. Na projekty všeobecných výziev VV2014, VV2015 a VV2016 poskytla APVV 32,4 mil. eur, čo predstavuje 99,6 % z prideleného rozpočtu na rok 2018.

Projekty multilaterálnych a bilaterálnych výziev vyhlásených v roku 2016 (Dunajská stratégia a výzva Slovensko-Srbsko) a 2017 (výzvy na podporu spolupráce s Francúzskom, Rakúskom, Čínou a Taiwanom) boli financované v plnej miere vo výške 314 214 eur.

APVV taktiež výrazne podporila rozvoj medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce tým, že v tomto roku úspešne vyhlásila aj nové verejné výzvy na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu s Poľskom, s Portugalskom, s Kórejskou republikou a Srbskom. V roku 2018 bude spustené financovanie výzvy s Kórejskou republikou, ostatné výzvy budú financované od roku 2019.

APVV zároveň vyhlásila aj úplne nový typ výziev, a to výskumné bilaterálne výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu s Čínou a Izraelom so začiatkom financovania už v tomto roku. Celková plánovaná alokovaná čiastka spolu na obidve výzvy na celé obdobie riešenia je vo výške 1,2 mil. eur.

Vyhlásená bola aj dlho očakávaná verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ s celkovým objemom finančných prostriedkov 400 000 eur na rok 2018.

Prevzaté/Zdroj: APVV

apvv-nazov