Po roku 2020 sa rozbehne európsky vesmírny program v hodnote 16 miliárd eur

Týmto návrhom Komisie sa všetky existujúce a nové činnosti vo vesmíre zahrnú do jedného zastrešujúceho programu s navýšením 44% prostriedkov oproti súčasnému obdobiu. Novým vesmírnym programom sa zachová existujúca infraštruktúra a služby a zároveň sa zavedú viaceré nové prvky. 

space-2018

  • Podpora silného a inovačného kozmického priemyslu: Nový vesmírny program zlepší prístup k rizikovému financovaniu pre podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru. Komisia zároveň preskúma vytvorenie špecializovaného kapitálového nástroja prostredníctvom programu InvestEU. V rámci nového vesmírneho programu sa vytvoria inovačné partnerstvá na účely vývoja a nákupu inovačných produktov a služieb; uľahčí sa prístup začínajúcich podnikov k zariadeniam na testovanie a spracovanie a podporí sa certifikácia a štandardizácia. Program sa bude realizovať spoločne s programom Európsky horizont, čím sa zabezpečí spolupráca medzi akciami v oblasti výskumu a inovácií súvisiacich s vesmírom.
  • Zachovanie autonómneho, spoľahlivého a nákladovo efektívneho prístupu EÚ do vesmíru: Strategická autonómia Európy je obzvlášť dôležitá, pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru, technológiu, bezpečnosť a obranu. Vzhľadom na to, že EÚ je najväčším inštitucionálnym zákazníkom, Komisia združí v rámci EÚ dopyt po službách vypúšťania umelých telies do vesmíru, pričom bude poskytovať investície a podporovať využívanie inovačných technológií, ako sú opakovane použiteľné nosné rakety, a prispeje k potrebným úpravám pozemnej infraštruktúry.
  • Jednotný a zjednodušený systém riadenia: EÚ zabezpečí, aby zvýšenie finančných investícií bolo podporované aj efektívnym prijímaním rozhodnutí, ktorým sa zaistí, aby sa všetky činnosti EÚ týkajúce sa vesmíru zrealizovali v súlade s plánovaným harmonogramom a rozpočtom. Komisia bude naďalej zodpovedná za celkové riadenie programu. Medzivládna Európska vesmírna agentúra (ESA) zostane vzhľadom na svoje bezkonkurenčné odborné znalosti hlavným partnerom pri technickej a operačnej implementácii Vesmírneho programu EÚ. Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém, ktorá sa má premenovať na „Agentúru Európskej únie pre vesmírny program“, bude v stále väčšej miere podporovať využívanie činností EÚ vo vesmíre a ich rozširovanie na trhu a zohrávať čoraz väčšiu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti všetkých zložiek programu.

Komisia navrhuje prideliť rozpočtové prostriedky vo výške 16 miliárd eur na obdobie 2021 – 2027 takto:

  • 9,7 miliardy eur na Galileo a EGNOS – globálne a regionálne systémy satelitnej navigácie EÚ: tieto prostriedky budú určené na ďalšie investície do operácií a infraštruktúry s cieľom doplniť a zachovať konšteláciu satelitov, zvýšiť presnosť vysielaného signálu a podporovať rozširovanie služieb satelitnej navigácie na trhu v záujme autonómnych a prepojených automobilov, internetu vecí, smartfónov a riadenia dopravy,
  • 5,8 miliardy eur na Copernicus – európsky program pozorovania Zeme: tieto prostriedky budú určené na zachovanie autonómie a vedúceho postavenia EÚ vo vysokokvalitnom monitorovaní životného prostredia, riadení núdzových situácií a podpore bezpečnosti hraníc a námornej bezpečnosti. Nové misie programu Copernicus, ako je monitorovanie CO2, umožnia EÚ, aby sa stala technologickým lídrom v boji proti zmene klímy v súlade so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody. Služby prístupu k údajom a informáciám (DIAS) programu Copernicus vo veľkej miere uľahčia MSP a začínajúcim podnikom využívanie údajov z programu Copernicus a vývoj inovačných aplikácií,
  • 500 miliónov eur na vývoj nových bezpečnostných komponentov: nový vesmírny program posilní výkonnosť a autonómiu získavania informácií o situácii vo vesmíre („SSA“), čo pomôže predchádzať zrážkam vo vesmíre a monitorovať návrat vesmírnych objektov na Zem. Bude riešiť aj nebezpečenstvá hroziace vo vesmíre v súvislosti s aktivitou slnka a asteroidmi alebo kométami ohrozujúcimi kritické infraštruktúry. Nová iniciatíva vládnej satelitnej komunikácie (GOVSATCOM) poskytne členským štátom spoľahlivý, bezpečný a nákladovo efektívny prístup k zabezpečenej satelitnej komunikácii a podporí policajnú ochranu hraníc, diplomatické komunity alebo civilnú ochranu a humanitárne intervencie.

Ďalšie informácie