Program InvestEU alokuje 15,2 miliardy na podporu tvorby pracovných miest, rastu a inovácie v Európe

Ďalším z programov, ktoré sa spustia po roku 2020 je InvestEU, ktorý plánuje zlúčiť financovanie z rozpočtu EÚ vo forme úverov a záruk do jedného nástroja. Cieľom Programu InvestEU je zlúčiť množstvo aktuálne dostupných finančných programov a rozšíriť model Investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu.

invest-eu

Prostredníctvom InvestEU bude Komisia pokračovať v stimulovaní tvorby pracovných miest, investícií a inovácie. Nový fond bude predovšetkým:

  • Robiť viac za menej: Komisia navrhuje vyčleniť na Fond InvestEU 15,2 mld. EUR. Z rozpočtu EÚ tak bude možné poskytnúť záruku vo výške 38 miliárd EUR, ktorá sa použije na podporu strategicky významných projektov v celej EÚ. Komisia očakáva, že prilákaním súkromných a verejných investícií by mal fond počas siedmich rokov v celej EÚ zmobilizovať dodatočné investície v hodnote vyše 650 miliárd EUR;
  • Vytvárať diverzifikované, flexibilné portfólio: Fond InvestEU bude podporovať tieto štyri oblasti politiky – udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácia a digitalizácia; malé a stredné podniky a sociálne investície a zručnosti. Fond bude zároveň flexibilný, keďže bude schopný reagovať na trhové zmeny a priority politiky, ktoré sa časom menia.
  • Zefektívňovať a zjednodušovať: Program InvestEU bude mať jednotnú, prehľadnú štruktúru správy a riadenia a jednotné a prehľadné požiadavky na podávanie správ, ktoré sa nebudú prekrývať. Jediným fondom sa zlúči množstvo rôznych nástrojov financovania na úrovni EÚ a rôzne pravidlá, ktoré sa na ne uplatňujú, čím sa posilní jeho zameranie na oblasti a ciele politiky. Tým, že nám pomôže plniť naše záväzky v oblasti klímy podľa Parížskej dohody alebo záväzky v oblasti Európskeho piliera sociálnych práv, bude pevne naviazaný na politické priority EÚ;
  • Využívať odborné znalosti našich finančných partnerov na miestnej, národnej alebo celoeurópskej úrovni: Skupina Európskej investičnej banky (EIB) vzhľadom na svoju úlohu verejnej banky EÚ, schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a skúsenosti s riadením EFSI zostane v rámci InvestEU hlavným finančným partnerom Komisie. Okrem toho sa za určitých podmienok môžu finančnými partnermi stať národné a regionálne podporné banky členských štátov a iné inštitúcie, ktoré dokážu ponúknuť určité odborné znalosti a skúsenosti;
  • Pomôže členským štátom efektívnejšie využívať fondy EÚ: Členské štáty budú mať možnosť presunúť niektoré z pridelených fondov politiky súdržnosti do rozpočtovej záruky InvestEU. Všetky finančné prostriedky presunuté do fondu budú využívať záruku EÚ a jej vysoký úverový rating, čím sa zvýši účinnosť národných a regionálnych investícií. Ak sa členský štát rozhodne pre túto možnosť, finančné prostriedky budú vyčlenené pre danú konkrétnu krajinu. S cieľom uľahčiť plynulé zavádzanie Fondu InvestEU Komisia pracuje aj na ďalšom zjednodušení kontroly poskytovania štátnej pomoci v prípade prostriedkov členských štátov, ktoré budú presunuté do fondu.

Ďalšie informácie:


Pozrite si informácie o ďalších európskych programoch plánovaných na obdobie 2021-2027 (články InnoNews.blog):