Európska komisia navrhuje zdvojnásobiť financovanie programu Erasmus

V rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť objem finančných prostriedkov vyčlenených na program Erasmus na 30 miliárd EUR, pričom navrhuje vyčleniť 25,9 miliardy EUR na vzdelávanie a odbornú prípravu, 3,1 miliardy EUR na mládež a 550 miliónov EUR na šport.

Cieľom návrhu Komisie je:

  • zvýšiť počet prijímateľov: Zdvojnásobenie rozpočtu programu umožní podporiť v rokoch 2021 – 2027 až 12 miliónov ľudí – trikrát toľko ako v súčasnom rozpočtovom období. Medzi príjemcov patria žiaci, vysokoškolskí študenti, stážisti, učitelia, školitelia, pracovníci s mládežou, športoví tréneri a tiež študenti odborného vzdelávania a prípravy, ako aj zamestnanci v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania dospelých vrátane tých, ktorí sa zúčastňujú na iniciatíve ErasmusPro.
  • osloviť ľudí zo všetkých sociálnych prostredí: Vďaka novému programu sa prostredníctvom nových formátov a ľahšieho prístupu pre malé a miestne organizácie uľahčí účasť ľudí zo znevýhodneného prostredia,
  • budovať užšie vzťahy so zvyškom sveta: Podporí sa aj mobilita a spolupráca s tretími krajinami, a to kombináciou fyzickej a virtuálnej mobility,
  • zamerať sa na podporu výhľadovo orientovaných oblastí štúdia: V rámci posilneného programu sa bude venovať väčšia pozornosť oblastiam štúdia, akými sú energia z obnoviteľných zdrojov, zmena klímy, environmentálne inžinierstvo, umelá inteligencia alebo dizajn,
  • podporiť európsku identitu skúsenosťami s cestovaním: Nová iniciatíva DiscoverEU poskytne mladým ľuďom príležitosti objavovať kultúrne dedičstvo a rozmanitosť Európy.

erasmus-banner-web

Ďalšie informácie

Prevzaté z tlačovej správy EK.