Výsledky Ceny za vedu a techniku 2018

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo ceny za vedu a techniku pre rok 2018. Podujatie sa uskutočnilo 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018.

cena-za-vedu-2018
Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. Zdroj: MŠVVaŠ SR

Zoznam ocenených

Osobnosť vedy a techniky

 • Ing. Igor Lacík, DrSc.,Ústav polymérov SAV
  Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.
 • Prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH, Národný ústav detských chorôb
  Za mimoriadny odborný a pedagogický vedecko-výskumný prínos v oblasti ortopédie.
 • Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
  Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení.
 • Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.
  Za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody.
 • MUDr. Adriana Šimková, PhD., dr. med. PV, s.r.o
  Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

 • Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. Chirugická klinika SZU FNsP
  Za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU.
 • Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV
  Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi.
 • Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  Za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej mechaniky a mechatroniky.
 • Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.
  Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí.
 • Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

 • MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav
  Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku.
 • Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitná nemocnica
  Za výskum v oblasti nemotorických a prodromálnych prejavov Parkinsonovej choroby.
 • Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.
  Za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel.
 • Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, Technická univerzita v Košiciach
  Za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť.

Popularizátor vedy

 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
  Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku.
 • Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
  Za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci.
 • Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
  Za dlhoročnú popularizáciu priemyselného výskumu a vývoja a presadzovanie nástrojov inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky.
 • Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE
  Za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizácie duálneho vzdelávania.

Vedecko-technický tím roka

 • Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV
  Za vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky.
 • Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., Technická univerzita v Košiciach
  Za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.
 • Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.
  Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku.
 • Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Biomedicínske centrum SAV
  Za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie.

Zdroj: MŠVVaŠ SR