Zjednodušenia v programe Horizont 2020: správa ECA

Európska komisia zaviedla zjednodušujúce opatrenia, ktoré znižujú administratívnu záťaž účastníkov v programe Horizont 2020. K tomuto záveru dospel Európsky dvor audítorov (ECA), ktorý zverejnil správu o zjednodušení opatrení v tomto programe.

Auditori ďalej konštatujú, že nie všetky opatrenia viedli k očakávanému výsledku a príležitosti na zlepšenie stále existujú. Do budúcna je potrebné implementovať viac ústretových návodov a nástrojov. Európska komisia musí ďalej skúšať vhodnosť a použiteľnosť nových spôsobov financovania. Dôležitá je tiež stabilita a nemennosť pravidiel.

Z programu Horizont 2020 sa poskytuje financovanie výskumným pracovníkom, výskumným ústavom, univerzitám, súkromným firmám a verejným subjektom, buď jednotlivo alebo v konzorciu, ktoré spolupracujú na projektoch v oblasti výskumu. S rozpočtom vo výške 76,4 mld. EUR na obdobie 2014 až 2020 je najväčším programom v oblasti výskumu a inovácií na svete.

Súhrn odporúčaní ECA:

  • lepšie komunikovať so žiadateľmi a príjemcami
  • zintenzívniť testovanie paušálnych súm
  • preskúmať vyššie využívanie dvojstupňových hodnotení návrhov
  • opätovne preskúmať podmienky odmeňovania odborných hodnotiteľov
  • zvýšiť uznanie Seal of Excellence
  • zabezpečiť stabilitu pravidiel a usmernení pre účastníkov programu
  • zlepšovať kvalitu externých auditov
  • ďalej zjednodušovať nástroje a usmernenia pre malé a stredné podniky

Správu si môžete stiahnuť tu (PDF).

Použité informácie z: TC AV ČR