Čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k novembru je 17%

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 906,08 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 30.11.2018 schválené prostriedky vo výške 2 373,72 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 17,07%.

K 31.12.2018 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 363,80 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 30.11.2018 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 510,38 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2018 je k 30.11.2018 splnený pre 4 operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III.

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 30.11.2018 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 30.11.2018 v prílohe č. 2.

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Prevzaté z edotacie.sk