Príručka k ochrane údajov a etických zásad v projektoch Horizont 2020

Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie Európskej komisie zverejnilo dokument podporujúci realizáciu projektov programu Horizont 2020 s názvom “Guidance on ethics & dáta protection”, ktorý sa zameriava na súlad výskumných projektov financovaných EÚ s právami na ochranu údajov a etickými zásadami.

data-protection

Cieľom pokynu je poskytnúť pomoc žiadateľom a prijímateľom pri realizácii výskumu, ktorý zahŕňa spracovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo etické otázky.

Úplný dokument je k dispozícii tu.

Prevzaté z CZELO.cz