Investície v EÚ rástli o 4%, no stále zaostávame za inými regiónmi, tvrdí nová investičná správa EIB

Investičná správa, ktorú každoročne vydáva EIB, poskytuje komplexný prehľad a analýzu investícií a financovania v Európskej únii. Správa vychádza z jedinečného súboru databáz a údajov z prieskumov vrátane ročného investičného prieskumu 12 500 firiem v celej Európe. Poskytuje kritické vstupy do politických diskusií o potrebe verejných opatrení v oblasti investícií a o druhoch intervencií, ktoré môžu mať najväčší vplyv.

eib-investment-report-2019

Kľúčové zistenia: 

 • Rast investícií sa konsoliduje v celej EÚ. Pri tvorbe hrubého fixného kapitálu sa investície zvýšili v priemere o 4% v roku 2017 ako i v prvej polovici roku 2018.
 • Firmy zostávajú optimistické v súvislosti s krátkodobým financovaním a odvetvovými podmienkami, ale pesimizmus o politickej a regulačnej klíme sa zvýšil.
 • V porovnaní s pokrízovými skúsenosťami v USA, oživenie Európy je sprevádzané slabými investíciami.
 • Veľká medzera v investíciách do strojov a zariadení oproti USA sa otvorila a ohrozila európsku konkurencieschopnosť.
 • Na udržanie sa na špičke technológií musia európske firmy investovať do digitálnych technológií.
 • Najvýznamnejšou prekážkou investícií pre firmy je dostupnosť zručných a kvalifikovaných zamestnancov.
eib-investment-report-2019-01
Grafy 1/2: Výdavky na výskum a vývoj ako percento z HDP (vľavo) a Štruktúra investícií do hmotných a nehmotných aktív (vpravo). Zdroj: EIB, 2018
eib-investment-report-2019-02
Grafy 3/4: Podiel najlepších 2500 výskumno-vývojových firiem v roku 2006/2017 (vľavo) a Rozdelenie firiem podľa inovačného profilu (vpravo). Zdroj: EIB, 2018

Správa o investíciách 2018/2019 poskytuje nasledujúci prehľad:

 • stav investícií v EÚ celkovo;
 • rozsah nedostatkov v investíciách, ktoré stále existujú;
 • stagnácia investícií do infraštruktúry;
 • potreba urýchliť investície do zmierňovania zmeny klímy a energetickej účinnosti;
 • potreba podporovať viac inovácií a investícií do nehmotného majetku;
 • výzva na rozsiahlejšie nasadenie digitálnych technológií;
 • výzva pre rekvalifikáciu európskej pracovnej sily;
 • súčasné podmienky financovania a finančné obmedzenia;
 • potreba vyššieho kapitálového financovania pre hospodárstvo EÚ.

Správu si môžete stiahnuť tu