Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky včera vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb s uzávierkou 15. júla 2019. Žiadateľmi sú len obce alebo vyššie územné celky.

V rámci výzvy je na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z podprogramu „07K08 Podpora regionálneho rozvoja“ k dispozícii 7 000 000 eur. V rámci tejto alokovanej sumy je najnižšia výška dotácie 200 000 eur a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 2,5 mil. eur.

Viac informácií