Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2020: sústredí sa na pracovné miesta, rast a bezpečnosť

Európska komisia navrhla začiatkom júna rozpočet pre Európsku úniu na rok 2020 vo výške 168,3 miliardy eur, ktorý má prispieť ku konkurencieschopnejšiemu európskemu hospodárstvu, solidarite a bezpečnosti v Únii aj mimo nej. Posilní programy Horizont 2020 aj Erasmus+.

eu-budget-2020

Tento rozpočet je siedmym a zároveň posledným v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020 a dodržiava v ňom stanovené obmedzenia. Je navrhnutý tak, aby sa optimalizovalo financovanie existujúcich programov aj nových iniciatív a zvýšila európska pridaná hodnota v súlade s prioritami Junckerovej Komisie.

Na základe návrhu Komisie budú peniaze v rámci rozpočtu na rok 2020 smerovať do týchto prioritných oblastí:

 • konkurencieschopné hospodárstvo a mladí ľudia,
 • posilnenie bezpečnosti a solidarity v EÚ i za jej hranicami,
 • zintenzívnenie boja proti zmene klímy.

21 % z celkového navrhovaného rozpočtu na rok 2020 sa vynaloží na boj proti zmene klímy. Je to v súlade s ambicióznym cieľom vynakladať 20 % súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ na činnosti, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy.

Investície do konkurencieschopného hospodárstva a mladých ľudí

Viac ako 83 miliárd eur v záväzkoch pôjde na stimulovanie hospodárskeho rastu, rozvoj európskych regiónov a podporu mladých ľudí. Z týchto prostriedkov sa vynaloží:

 • 13,2 miliardy eur na výskum a inováciu v celej Európe v rámci programu Horizont 2020, čo je najväčšia a posledná tranža programu EÚ pre výskum a inováciu (+6,4 % v porovnaní s rokom 2019), vrátane konečnej pilotnej fázy Európskej rady pre inováciu na podporu špičkových inovátorov, malých podnikov a vedcov, ktorí sa dokážu rýchlo presadiť v Európe i vo svete,
 • 2,8 miliardy eur na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+,
 • 117 miliónov eur na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ako pomoc mladým ľuďom žijúcim v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti mladých (celkové finančné prostriedky určené pre túto iniciatívu v rokoch 2014 až 2020 tak vzrastú na 4,5 miliardy eur),
 • 1,2 miliardy eur (+75 % v porovnaní s rokom 2019) na globálny európsky systém satelitnej navigácie Galileo, aby mohol aj naďalej zlepšovať svoje postavenie na trhu a do konca roku 2020 zvýšiť počet súčasných 700 miliónov používateľov až na 1,2 miliardy používateľov na celom svete,
 • 255 miliónov eur na Program rozvoja európskeho obranného priemyslu v snahe podnietiť európske spoločnosti k spolupráci na vývoji výrobkov a technológií obranného priemyslu. Tento program umožňuje testovanie spolupráce v oblasti obrany na celoeurópskej úrovni v tomto rozpočtovom období, až kým nebude od roku 2021 plne k dispozícii Európsky obranný fond.

Väčšia bezpečnosť a solidarita v EÚ i za jej hranicami

Mnohé výzvy, s ktorými je Európa konfrontovaná, nepoznajú hranice. EÚ opakovane využila všetku flexibilitu v rozpočte, aby zmiernila následky katastrof, riešila problematiku migrácie a posilnila ochranu vonkajších hraníc EÚ. Rozpočet EÚ na rok 2020 bude vďaka mobilizácii rôznych svojich nástrojov naďalej vynakladať prostriedky na zaistenie solidarity a bezpečnosti v Európe aj mimo nej:

 • 420,6 milióna eur (+34,6 % v porovnaní s rokom 2019) pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v nadväznosti na politickú dohodu, ku ktorej dospeli Európsky parlament a Rada v marci 2019, na základe ktorej sa má do roku 2027 vytvoriť stály zbor 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže,
 • 156,2 milióna eur na nový program rescEU (modernizácia existujúceho mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany), ktorého cieľom je lepšie reagovať na zemetrasenia, požiare a iné katastrofy. Tieto prostriedky pomôžu vybudovať rezervné zásahové kapacity na únijnej úrovni, napríklad lietadlá a vrtuľníky na hasenie lesných požiarov, ako aj jednotky urgentnej zdravotnej starostlivosti,
 • 560 miliónov eur pre ľudí v núdzi v Sýrii, ako aj pre utečencov a ich hostiteľské komunity v danom regióne. Ide o rozpočtovú odozvu na prísľub, ktorý tento rok vzišiel z tretej bruselskej konferencie o budúcnosti Sýrie (rozpočet EÚ na rok 2019 už predpokladá finančné prostriedky pre Sýriu vo výške 2,01 miliardy eur),
 • pokračovať bude aj podpora určená na vývoj systému vstup/výstup, pre Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia, modernizovaný Schengenský informačný systém a Európsky fondu pre udržateľný rozvoj, ktorej celkovým cieľom je zlepšiť vzájomnú súčinnosť únijných informačných systémov v snahe o zaistenie bezpečnosti občanov EÚ.

Ďalšie informácie: