Priemyselná politika EÚ: Odporúčania na podporu vedúceho postavenia v šiestich strategických oblastiach podnikania

Komisia tento týždeň uverejnila odporúčania, ktoré vypracovali experti Strategického fóra pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a celosvetové vedúce postavenie Európy v šiestich strategických a na budúcnosť orientovaných oblastiach podnikania.

hodnotove-retazce

Ide o nasledovné oblasti:

 1. prepojené, čisté a autonómne vozidlá,
 2. vodíkové technológie a systémy,
 3. inteligentné zdravotníctvo,
 4. priemyselný internet vecí,
 5. nízko-uhlíkový priemysel,
 6. kybernetická bezpečnosť.

Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu zahŕňajú inovatívne výskumné projekty, ktoré často obsahujú značné riziká a vyžadujú si spoločné, dobre koordinované úsilie a nadnárodné investície verejných orgánov a priemyselných odvetví z niekoľkých členských štátov. Spoločným investovaním do silných priemyselných stránok Európy môže EÚ prispieť k vzniku pracovných miest a k rastu naprieč odvetviami a regiónmi a posilniť postavenie EÚ vo svete.

Okrem odporúčaní pre jednotlivé hodnotové reťazce sa v správe takisto stanovujú aj horizontálne podporné opatrenia:

 • spoločné využívanie verejných a súkromných zdrojov na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni; EÚ by mala tieto spoločné investície koordinovať a zamerať sa na prvé priemyselné využitie a zavádzanie nových technológií na trh;
 • prehlbovanie a integrovanie jednotného trhu na základe právnych predpisov a nových noriem;
 • mapovanie a rozvoj zručností potrebných v rámci hodnotových reťazcov;
 • zdynamizovanie inovačných systémov v Európe so zameraním sa na silné stránky jednotlivých regiónov a verejno-súkromné partnerstvá;
 • stanovovanie procesu riadenia s cieľom sledovať technologické a priemyselné zmeny, identifikovať vznikajúce strategické hodnotové reťazce a hodnotiť pokrok pri aktivitách v rámci týchto hodnotových reťazcov.

Správa je súčasťou úsilia Junckerovej Komisie o posilnenie európskej priemyselnej základne a pri svojej práci na novej dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy z nej bude čerpať aj budúca Komisia.

Odporúčania na stiahnutie:

Ďalšie informácie

Zdroj: Tlačová správa EK