Správa o spoločných podnikoch EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií

Európsky dvor audítorov vydal Výročnú správu o spoločných podnikoch EÚ v oblasti VaVaI za rozpočtový rok 2018. Dokument obsahuje výsledky auditu za rok 2018 vrátane analýzy hlavných rizík a ich riešenie. V dokumente je tiež popísané, ako spoločné podniky ako súčasť rámcových programov pre výskum fungujú.

Tieto spoločné podniky vykonávajú osobitné časti programu Horizont 2020 v oblastiach:

  • dopravy (Čisté nebo 2, Shift2Rail a SESAR),
  • dopravy/energetiky (FCH2),
  • zdravia (IIL2),
  • priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (BBI),
  • elektronických komponentov a systémov (ECSEL).
ju-eca-2019
Zdroj: EK na základe nariadení Rady, ktorými sa zriaďujú spoločné podniky, upravené Európskym dvorom audítorov

Stiahnite si správu v slovenčine (PDF)