ÚPVII predlžuje uzávierku výzvy na „Moderné technológie“ s využitím vo verejnej správe

V súvislosti s mimoriadnou situáciou šíriacej sa epidémie koronavírusu sa Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu rozhodol predĺžiť termíny na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve so zameraním na „Moderné technológie“. Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 je 26.06.2020.

upvsrpii

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou.

V rámci tejto výzvy je cieľom realizácia projektov vo vybraných oblastiach fungovania verejnej správy v zmysle súčasných trendov využívania moderných informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení.

Výsledkom realizácie projektov musí byť dosiahnutý minimálne jeden z nasledovných požadovaných efektov:

  • zoptimalizuje sa vykonávanie podporných činností verejnej správy,
  • do kontaktu a procesu obsluhy občanov budú nasadené moderné IKT riešenia,
  • zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre občanov.

Typy aktivít:

  • Podpora migrácie na Open Source
  • Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy
  • Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu

Maximálna a minimálna výška nenávratného finančného príspevku je od 200 000,00 EUR do 1 000 000,00 EUR.

Viac informácií