Webinár: Zmluvné vzťahy a finančné náležitosti v Horizont 2020/Linked third party (15.5.2020)

Cieľom webináru je poskytnúť prehľad o podstatných náležitostiach spolupráce medzi príjemcom grantu a prepojenou treťou stranou. Na webinári sa predstavia podstatné náležitosti grantovej zmluvy a konzorciálnej zmluvy, postavenie príjemcu voči Európskej komisii a ostatným partnerom v projekte.

Súčasťou webináru bude aj rozsah vykazovania – prípravy finančných výkazov medzi príjemcom a prepojenou treťou stranou. Webinár sa bude konať v rámci konferenčného hovoru prostredníctvom internetového pripojenia. V prípade registrácie väčšieho počtu účastníkov sa uskutoční viacero webinárov.

Termín: 15.05.2020 od 9:50 do 12:00 prostredníctvom platformy webex

Predbežný program (DOCX) | Registrácia na podujatie

Otázky/iné témy adresujte e-mailom na: viera.petrasova@cvtisr.sk a peter.beno@cvtisr.sk

  1. Rozdelenie grantu podľa grantovej zmluvy
  2. Mechanizmus rozdeľovania grantu podľa konzorciálnej zmluvy
  3. Postavenie tretích strán v projekte
  4. Kontrola a mechanizmus rozdelenia finančného príspevku medzi príjemcom a tretích strán
  5. Forma a rozsah vykazovania voči Európskej komisii

Zdroj: CVTI SR