Správa o výsledkoch výskumu a inovácií (SRIP 2020): Európa ako líder ekologickej a digitálnej transformácie

Dňa 27. mája 2020 bola zverejnená správa s názvom „Science, Research and Innovation performance of the EU 2020“ (správa SRIP 2020). Táto správa je najnovšou správou o vede, výskume a inovačnej výkonnosti EÚ, prostredníctvom ktorej je analyzované, ako Európa funguje v globálnom kontexte. Informuje SLORD.

srip-2020

EÚ patrí medzi popredných aktérov v oblasti vedeckej výroby a excelentnosti, napríklad na celom svete predstavuje 25 % najčastejšie citovaných vedeckých publikácií na tému klímy a 27 % v oblasti biohospodárstva. Pokiaľ ide o žiadosti o udelenie patentu v týchto dvoch oblastiach, EÚ vedie s 24 % v oblasti klímy a 25 % v oblasti biohospodárstva. Je však potrebné vynaložiť väčšie úsilie na premenu výsledkov výskumu na udržateľné riešenia, ktoré možno komercializovať, ako aj na vybudovanie silného európskeho výskumného priestoru a zvýšenie účinnosti verejných výskumných systémov.

A keďže digitalizácia transformuje výskum a inovácie, správna kombinácia politík by mala podporovať špičkové technológie a digitálne zručnosti výskumných pracovníkov spolu s podporou otvorenej vedy a zabezpečením dostatočných investícií do vysokokvalitných dátových infraštruktúr. 

Horizon Europe, ďalší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, bude kľúčovou súčasťou zintenzívnenia a riadenia úsilia v oblasti výskumu a inovácie prostredníctvom svojho prístupu orientovaného na dopad a pomocou európskych partnerstiev.

Kľúčové zistenia

  • Dlhodobé výzvy, ktorým EÚ čelí, sa ukázali vo svetle pandémie COVID-19 ešte viditeľnejšie.
  • Kríza spojená s koronavírusom poskytla nevídanú pozornosť výskumu a inováciám – vedcom a výskumníkom, ktorí hrajú kľúčovú úlohu v boji proti ochoreniu.
  • Výskum a inovácie sú nevyhnutnými aktérmi pre realizáciu Plánu oživenia Európy, ktorý oznámila Európska komisia dňa 27. mája 2020.
  • Rozpočet pre program Horizon Europe by mal byť v ďalšom viacročnom finančnom rámci (2021 – 2027) oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie navýšený (aktuálny návrh 94,4 mld. EUR).
  • Program InvestEU bude posilnený o ďalšie aktivity pre účely strategických investícií.
  • Konkurencieschopnosť Európy do budúcnosti záleží na schopnosti držať krok rýchlo napredujúcou globálnou technologickou súťažou a schopnosti vyvíjať prelomové inovácie.
  • Európske výskumné a inovačné politiky musia zaručiť odolnosť spoločnosti budúcim výzvam – ľuďom, regiónom, krajinám a firmám.
  • V Európe naďalej pretrvávajú veľké regionálne rozdiely vo výskumno-inovačnej kapacite, ktoré je potrebné adresovať. Na úrovni krajín pretrvávajú rozdiely, pričom koncentrácia výskumu, inovácií a investícií je konštatovaná v severno-západnej Európe. Preto je potrebné investovať viac prostriedkov do kohéznej politiky a politík podporujúcich inklúziu.
  • Výskum a inovácie umožňujú a urýchľujú prechod k udržateľnej Európe.
  • Znalosti, ktoré sú produkované na základe výskumu a inovácií by mali byť ešte lepšie využívané a šírené v spoločnosti.

Podklady na stiahnutie:

Infographics

Tlačová správa Európskej komisie

Zdroj: SLORD, Európska komisia