Analýza rozdielov starých a nových členských krajín v rámcových programoch EÚ

Rámcové programy Európskej únie pre výskum a inovácie sú najväčšími programy medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu na svete. Opakované správy poukazujú na nedostatočnú výkonnosť v rámcových programoch zo strany nových členských štátov EÚ13 (krajín, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a neskôr) v porovnaní s členskými štátmi EÚ15 (ktoré vstúpili do EÚ pred rokom 2004).

eu13-eu15-framework-programmes

Táto hĺbková analýza spracovaná panelom STOA pri Európskom parlamentu (Panel for the Future of Science and Technology) za prispenia expertov z Technologického centra AV ČR skúma rozdielne aspekty vo výskume a vývoji v EÚ13 v porovnaní s EÚ15 s cieľom preskúmať rozdiely medzi týmito dvoma skupinami.

Empiricky sa testuje súbor hypotéz rozdelených do piatich domén, medzi ktoré patrí:

  1. štruktúra systému VaVaI,
  2. vedecká úroveň výskumných inštitúcií a kvalita nimi prekladaných návrhov výskumných projektov,
  3. množstva predložených návrhov,
  4. úroveň medzinárodnej spolupráce,
  5. ďalšie faktory súvisiace s rámcovými programami.

Slabá pozícia väčšiny členských štátov EÚ13 v prípade niekoľkých analyzovaných indikátorov ukazuje, že oblasť výskumu v členských štátoch EÚ13 vyžaduje ďalšie štrukturálne zmeny. Na správu nadväzujú návrhy politík pre zmiernenie rozdielov v inovačnej výkonnosti medzi oboma skupinami krajín.

Viac o štúdii a možnosť stiahnutia