Európska komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2021. Na program Horizon Europe je vyčlenených 17,3 miliárd

Európska komisia navrhla rozpočet EÚ vo výške 166,7 mld. EUR na rok 2021, ktorý by sa mal doplniť o 211 mld. EUR v grantoch a približne o 133 mld. EUR vo forme úverov v rámci nástroja Next Generation EU. Na program Horizon Europe je určených 17,3 mld. EUR.

eu-budget-2021

Rozpočet odráža priority Európy, ktoré sú dôležité na zabezpečenie udržateľného oživenia. Na tento účel Komisia navrhuje vyčleniť:

 • 1,34 mld. EUR na program Digitálna Európa pre kybernetickú obranu Únie a digitálnu transformáciu,
 • 3 mld. EUR na Nástroj na prepájanie Európy v aktualizovanej a výkonnej dopravnej infraštruktúre na uľahčenie cezhraničných prepojení,
 • 575 mil. EUR na Program pre jednotný trh, 36,2 mil. EUR a 127 mil. EUR na programy na podporu spolupráce v oblasti daní a ciel,
 • 2,89 mld. EUR na program Erasmus Plus na investovanie do mladých ľudí, ako aj 306 miliónov EUR na kultúrny a kreatívny priemysel,
 • 1,1 mld. eur na Fond pre azyl a migráciu a 1 mld. EUR na Fond pre integrované riadenie hraníc s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti riadenia vonkajších hraníc, ako aj v oblasti migrácie a azylovej politiky,
 • 55,2 mld. EUR na spoločnú poľnohospodársku politiku a 813 mil. EUR na Európsky námorný a rybársky fond, pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj s cieľom posilniť odolnosť agropotravinárskeho sektora a sektora rybného hospodárstva a zaistiť potrebný priestor pre krízové riadenie,
 • 228 mil. EUR na Fond pre vnútornú bezpečnosť a 1,05 mil. EUR pre Európsky obranný fond na podporu európskej strategickej autonómie a bezpečnosti,
 • 1,9 mld. eur na predvstupovú pomoc na podporu našich susedov vrátane západného Balkánu.

Okrem toho veľká časť finančných prostriedkov pôjde na prioritné činnosti určené v súvislosti s nástrojom Next Generation EU vrátane:

 • 131,5 mld. EUR na úvery a približne 133 mld. EUR sa môže poskytnúť členským štátom v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je súčasťou nástroja Next Generation EU,
 • 17,3 mld. EUR na program Horizont Európa, na zvýšenie európskej podpory pre výskumné a inovačné činnosti súvisiace so zdravím a klímou, z toho 5 mld. EUR v rámci nástroja Next Generation EU,
 • 10,13 mld. EUR na Program InvestEU na investície do udržateľnej infraštruktúry, inovácií a digitalizácie. Časť finančných prostriedkov bude určená pre Nástroj pre strategické investície s cieľom vybudovať strategickú autonómiu v životne dôležitých dodávateľských reťazcoch na európskej úrovni,
 • 8,28 mld. EUR na Nástroj na podporu platobnej schopnosti podľa návrhu v rámci nástroja Next Generation EU s cieľom riešiť problémy solventnosti životaschopných spoločností vo všetkých hospodárskych odvetviach,
 • 47,15 mld. EUR na politiku súdržnosti, doplnených o 42,45 mld. EUR v rámci iniciatívy REACT-EU podľa návrhu v rámci nástroja Next Generation EU. Finančné prostriedky budú určené na podporu zamestnanosti, programy skráteného pracovného času a opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, likvidity a platobnej schopnosti pre MSP,
 • 9,47 mld. EUR na Fond na spravodlivú transformáciu, aby sa zabezpečilo, že pri prechode na klimatickú neutrálnosť nebude nikto vynechaný, z toho 7,96 mld. EUR v rámci nástroja Next Generation EU,
 • 619 mil. EUR na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany rescEU, aby sa zabezpečilo, že Únia bude schopná reagovať na núdzové situácie veľkého rozsahu,
 • 1,19 mld. EUR na nový program v oblasti zdravia EU4Health, ktorý Únii poskytne prostriedky na boj proti budúcim ohrozeniam zdravia, z toho 1,17 mld. EUR z nástroja Next Generation EU,
 • 15,36 mld. EUR pre našich externých partnerov prostredníctvom Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), z toho 3,29 mld. EUR v rámci nástroja Next Generation EU,
 • 2,8 mld. EUR na humanitárnu pomoc, z toho 1,3 mld. EUR v rámci nástroja Next Generation EU, na rastúce humanitárne potreby v najzraniteľnejších častiach sveta.

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza z návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý predložila Komisia 27. mája 2020. Keď sa Európsky parlament a Rada dohodnú na VFR na roky 2021 – 2027 vrátane nástroja Next Generation EU, Komisia zodpovedajúcim spôsobom upraví svoj návrh rozpočtu na rok 2021 prostredníctvom návrhu na zmenu.

Viac informácií