Cena za transfer technológií má svojich víťazov

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udelilo dňa 20. 10. 2020 prestížne ocenenie Cena za transfer technológií v troch kategóriách.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2020

Víťazi Ceny za transfer technológií má svojich víťazov za rok 2020:

Kategória INOVÁCIA 
Spôsob výroby pufovaných produktov so zníženým obsahom akrylamidu
Cenu získal Výskumný ústav potravinársky v Bratislave, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Technológia sa týka špeciálneho spôsobu ošetrenia cereálnych múk, z ktorých sa vyrábajú pufované výrobky, čím sa podstatne zníži obsah nebezpečnej potenciálne karcinogénnej látky akrylamid a to o 50 až 99 %. Spôsob účinnosti inovácie bol overený vo výrobnej prevádzke spoločnosti Celpo, s. r. o.

Kategória INOVÁTOR/INOVÁTORKA
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Víťaz pôsobí na Katedre zvárania a spájania materiálov, Materiálovo-technologickej fakulty so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie získal za jeho dlhoročný výskum a vznik mnohých inovatívnych mäkkých spájok s veľkým komerčným potenciálom.  

Kategória POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
IMPULZ CORONA STU
Víťazný projekt vznikol na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pod záštitou rektora prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. Je to platforma zdieľaného výskumno-vývojového priestoru pre študentov, pedagógov a vedcov Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej Akadémie Vied, podporujúca kreativitu a interdisciplinárnu spoluprácu riešiteľov, ktorej výstupom budú patenty, publikácie a praktické riešenia v boji s vírusom.

„Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Má motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Chceme tak zvýšiť povedomie o transfere technológií a jeho dôležitosti pri budovaní vedomostnej spoločnosti a posilňovaní konkurencieschopnosti Slovenska,“ uzatvoril Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Aktuálny ročník súťaže sa konal v rámci medzinárodnej konferencie COINTT 2020

Zdroj: Tlačová správa CVTI SR