VIP4SME: Podporné služby v oblasti duševného vlastníctva pre MSP

VIP4SME sa snaží zlepšiť podporné služby v oblasti duševného vlastníctva pre MSP s cieľom zvýšiť chápanie hodnoty intelektuálneho kapitálu, ktorý vytvárajú a vlastnia a navrhnúť stratégie a postupy riadenia, ktoré im umožnia lepšie využiť tento kapitál v komerčných hodnotách a na zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Continue reading “VIP4SME: Podporné služby v oblasti duševného vlastníctva pre MSP”

Workshop k otvorenému prístupu (open access) vo vede (Bratislava, 23.10.2017)

K tématike otvoreného prístupu, ktorý je vyžadovaný aj v programoch Horizont 2020, sa bude konať dňa 23.októbra 2017 Národný workshop OpenAIRE. Uskutoční sa v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Continue reading “Workshop k otvorenému prístupu (open access) vo vede (Bratislava, 23.10.2017)”

Informačný deň o finančných a právnych aspektoch programu Horizont 2020 (Bratislava, 18.10.2017)

Dňa 18.10.2017 sa v priestoroch CVTI SR uskutoční celodenný seminár EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules. Táto akcia sa zameriava na výklad všeobecnej anotovanej modelovej grantovej dohody z pohľadu finančných pravidiel H2020, predovšetkým novo prijatých anotácií, ktoré sa viažu k odmeňovaniu zamestnancov. Continue reading “Informačný deň o finančných a právnych aspektoch programu Horizont 2020 (Bratislava, 18.10.2017)”

150 miliónov na rozvoj konkurencieschopnosti a internacionalizácie MSP

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo Schému pomoci de minimis na podporu malého a stredného podnikania v SR v celkovej hodnote až 150 miliónov eur. Firmy budú môcť získať expertné poradenstvo a služby na rozvoj konkurencieschopnosti a internacionalizácie. Continue reading “150 miliónov na rozvoj konkurencieschopnosti a internacionalizácie MSP”

Podpora pre otvorený prístup (open access) aj na Slovensku

Pre projekty programu Horizont 2020 platí už od polovice minulého roku povinnosť otvoreného prístupu (open access), o ktorom som už písal v predchádzajúcom príspevku. Na podporu tohto procesu Európska komisia financuje projekt OpenAIRE, ktorého slovenským zástupcom je CVTI SR. 23.10.2017 sa bude konať v Bratislave seminár pre túto oblasť. Continue reading “Podpora pre otvorený prístup (open access) aj na Slovensku”

Výsledky projektov na podporu inovačných služieb v EÚ v programe Horizont 2020

Program Horizont 2020 v rámci schémy INNOSUP financuje viaceré služby na podporu rozvoja inovácií v akademických či priemyselných organizáciách. Nájdete tu mapu s vyznačením úspešných organizácií, ktoré získali financovanie. Za Slovensko sa tu (zatiaľ) nachádza len CVTI SR s projektom VIP4SME (Value Intellectual Property for SMEs).  Continue reading “Výsledky projektov na podporu inovačných služieb v EÚ v programe Horizont 2020”

Seminár: Open Access v Horizonte 2020 (5.4.2016)

V priebehu seminára bude predstavené smerovanie Európskej komisie v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám („OA“), ktoré okrem iného viedlo k založeniu povinnosti on-line bezplatne sprístupňovať vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom projektu Horizont 2020; táto povinnosť sa na rozdiel od 7.RP týka všetkých príjemcov grantov Horizont 2020.

Účastníci seminára sa dozvedia, ako postupovať, aby bola OA povinnosť týkajúca sa publikácií splnená. Úplnou novinkou v porovnaní so 7.RP je pilotný program otvorené výskumné dáta, ktorý spočíva v povinnosti on-line bezplatne sprístupňovať navyše aj výskumné dáta, ktoré predstavujú projektové výstupy. Bude vysvetlené, koho sa tato povinnosť týka, ako ju splniť a aké sú výnimky. V závere seminára bude vysvetlené, ako sa OA politika EÚ (prítomná najmä v programe Horizont 2020) postupne premieta do OA politik jednotlivých členských štátov EÚ. Continue reading “Seminár: Open Access v Horizonte 2020 (5.4.2016)”