Slovensko hľadá národný kontaktný bod pre EIC a rozširovanie účasti

Národná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR v Bratislave hľadá kolegov do svojich radov, aby rozšírila sieť národných kontaktných bodov pre Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Pozrite si podmienky na pozície:

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, uzávierka nie je stanovená.

Kontakt: Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk – koordinátorka NCP na Slovensku