15 otázok a odpovedí o rozpočte EÚ

Rozpočet EÚ predstavuje 150 miliárd EUR ročne, čo je približne
1 % národného bohatstva Európskej únie. Pozrite sa na najzásadnejšie otázky o ňom.

 1. Kto rozhoduje o veľkosti rozpočtu EÚ?
 2. Prečo EÚ potrebuje vlastný rozpočet?
 3. Aký veľký je rozpočet EÚ?
 4. Aký prínos má rozpočet EÚ pre mňa?
 5. Plánuje EÚ zaviesť dane?
 6. Pochádzajú finančné prostriedky EÚ výlučne z národných rozpočtov?
 7. Platia niektoré členské štáty do rozpočtu viac, ako z neho dostanú?
 8. Kontroluje sa rozpočet EÚ zvonka?
 9. Dochádza v súvislosti s rozpočtom EÚ k podvodom?
 10. Koľko peňazí sa vynaloží na administratívu?
 11. Slúži regionálne financovanie EÚ len na pomoc chudobnejším členským štátom EÚ?
 12. Ako sa využíva rozpočet EÚ v čase krízy?
 13. Koľko peňazí ide na poľnohospodárstvo?
 14. Financujú sa z rozpočtu EÚ iba užitočné projekty?
 15. Je zložité získať financovanie EÚ?

Odpovede na tieto otázky nájdete v dokumente Fakty o rozpočte EÚ