Veľký prehľad možností európskeho financovania pre firmy

Napriek tomu, že Európska únia ročne investuje desiatky miliárd eur do financovania malých a stredných podnikov (MSP), stále je pre podnikateľa pomerne náročné zorientovať sa v spleti programov, iniciatív a výziev.

Podpora zo strany EÚ by sa dala pre zrozumiteľnosť rozdeliť do troch zásadných oblastí:

  1. Granty
    • Európske komunitárne programy: Horizont Európa (vr. EIC Accelerator, EIC Pathfinder, spoločných inovačných a výskumných projektov, kaskádových grantov), Program pre jednotný trh EÚ, Digitálna Európa, Eurostars, Nástroj na prepájanie Európy, Program LIFE, Erasmus, Interreg
    • Národné programy a schémy: Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), Národné schémy financované zo štátneho rozpočtu
  2. Návratné financovanie: Finančné nástroje skupiny EIB a prístup k rizikovému kapitálu, Slovak Investment Holding, Súkromné finančné zdroje
  3. Podporné služby: Internacionalizácia a inovácie, Akceleračné služby EIT, Služby na podporu digitalizácie EDIH, Národné podnikateľské centrum, Národná kancelária programu Horizont Európa

V článku pre portál GrantUP som pripravil prehľad toho, čo sa pripravuje pre MSP z verejných zdrojov.