Svetový deň duševného vlastníctva: Chráň svoj nápad!

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO[1]) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Jeho 21. ročník sa na Slovensku venuje významu malých a stredných podnikov s heslom CHRÁŇ SVOJ NÁPAD! Prečítajte si tlačovú správu Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR).

Malé a stredné podniky tvoria 99 % všetkých podnikov a sú významným zdrojom inovácií, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť. V rastúcej globálnej konkurencii je nevyhnutná účinná ochrana ich duševného vlastníctva.

Dňom duševného vlastníctva si pripomíname obrovskú hodnotu kreativity a chceme zvýšiť  vedomie o duševnom vlastníctve a význame jeho ochrany. Cesty inovácií môžu byť zložité, pretože premena nápadov na nové produkty je nákladná a časovo náročná. Práve duševné vlastníctvo má dôležitú úlohu pri získavaní hodnôt z nápadov.

Malé a stredné podniky zamestnávajú dve tretiny zamestnancov. Odhaduje sa, že iba približne 30 až 60 % malých a stredných podnikov vyvíja obchodnú činnosť dlhšie ako päť rokov. Našou kľúčovou  úlohou je poskytovať podporu pri ochrane nápadov a myšlienok, ktoré vznikajú v malých a stredných podnikoch. Práve ochrana inovácií pred zneužitím zvyšuje obrat, potenciál a hodnotu podnikov, ale aj celkovú konkurencieschopnosť krajiny,“  konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Inovácie umožňujú malým podnikom, aby rástli a zamestnávali viac ľudí, čo v konečnom dôsledku posilní ekonomiku. Tým, ktorí do inovácií investujú čas, úsilie a peniaze, ponúka duševné vlastníctvo spôsob, ako z nich dostať úžitok. Z európskej štúdie[2]  vyplynulo, že v prípade malých a stredných podnikov s právami duševného vlastníctva je o 21 % pravdepodobnejšie, že budú v nasledujúcom období rásť a o 10 % pravdepodobnejšie, že sa stanú rýchlorastúcou firmou. V prípade podnikov, ktoré vlastnia celý súbor práv duševného vlastníctva, je ešte pravdepodobnejšie, že dosiahnu veľmi vysoký rast. Pozitívny vplyv na podnikanie po ochrane svojich práv duševného vlastníctva registruje až 54 % malých a stredných podnikov. Medzi hlavné identifikované vplyvy patrí zvýšenie reputácie (52 %), obratu (39 %) a vstup na nové trhy (37 %).

V roku 2020 prešiel celý svet jednou z najväčších kríz za posledné storočie. Pandémia COVID-
-19 zasiahla takmer každý podnik. Úrad priemyselného vlastníctva SR konštatuje, že duševné vlastníctvo patrí medzi odvetvia, ktorých sa kríza dotkla len minimálne. Výrazne, až o 20 %, stúpol počet slovenských vynálezov a mnohé reagovali aj na vylepšenia v boji proti aktuálnej pandémii.

Veľmi pozitívnou správou je podanie takmer 3 000 prihlášok ochranných známok, čo predstavuje o 4 % viac než v roku 2019. Prekvapivo, najväčší nárast, vyše 35 % v porovnaní s minulým rokom, úrad evidoval pri prihláškach dizajnov. Prevažujúci podiel prihlášok ochranných známok podaných ÚPV SR, takmer 82 % zo všetkých podaní, prichádza od domácich firiem a podnikateľov.

Svetový deň duševného vlastníctva nám pripomína, že ochrana duševného vlastníctva, či už ide o ochrannú známku, patent, úžitkový vzor, alebo dizajn, je cestou k právnej ochrane know-how, a tým k posilneniu hodnoty podniku, ako aj cestou k zvýšeniu hodnoty firmy a jej postavenia na trhu. Chráňte si svoje nápady!


[1] World Intelectual Property Office

[2] Spoločná štúdia Európskeho patentového úradu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo s názvom Rýchlorastúce podniky a práva duševného vlastníctva

Zdroj: Tlačová správa ÚPV SR