Nový Vesmírny program EÚ má rozpočet takmer 15 miliárd

Európsky parlament s Radou EÚ ešte na konci apríla prijal nariadenie, ktorým sa ustanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje sa Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA).

Program bol spustený retroaktívne od 1. januára 2021, zatiaľ čo nariadenie bolo uverejnené 12. mája 2021 v Úradnom vestníku EÚ. Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 predstavuje 14,880 miliardy EUR.

Celkový rozpočet je rozdelený do 3 kategórií výdavkov:

  • Galileo a EGNOS: 9,017 miliardy EUR
  • Copernicus: 5,421 miliardy EUR
  • SSA a GOVSATCOM: 0,442 miliardy EUR

Cieľom programu je podpora konkurencieschopného a inovatívneho európskeho vesmírneho sektoru, posilnenie autonómie Európy pri prístupe do vesmíru a jeho využívaní v bezpečnom prostredí, ako aj posilnenie úlohy Európy ako globálneho aktéra.

Vesmírny program a program Horizon Europe majú spoločný cieľ a navzájom sa dopĺňajú. Napríklad, výskumné a inovačné projekty týkajúce sa vesmíru sú podporované v rámci klastra 4: Digitalizácia, Priemysel a Vesmír v programe Horizon Europe, a prelomové riešenia v programe Horizon Europe by boli podporované údajmi a službami sprístupnenými výskumnej a inovačnej komunite.

Viac informácií:

Prevzaté: SLORD.sk