APVV podporí prípravu projektov do programu Horizont Európa

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila vo forme výzvy možnosť refundovať si náklady spojené s prípravou a podaním projektov typu Horizon Europe v roku 2021. Cieľom je zvýšiť účasť subjektov zo Slovenska vo výskumných a vývojových programoch tohto typu, keďže všeobecným problémom je práve ich nízka účasť. Požiadať o refundáciu nákladov do výšky až 8 tisíc eur môže každý subjekt s oprávnením vykonávať výskum a vývoj. Táto možnosť je k dispozícii do 10. októbra 2021.

Výzva je otvorená pre každú slovenskú právnickú osobu alebo slovenskú fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa zákona č. 172/2005 Z. z.

Oprávnené náklady:

  • mzdové náklady a ostatné osobné náklady (maximálne 5 osôb, ktoré sú uvedené v žiadosti)
  • náklady na zdravotné a sociálne poistenie
  • cestovné náklady
  • náklady na služby (napr. poradenské agentúry, maximálne však do výšky 30 % z celkovej výšky refundácie)

Výška refundácie je rozdelené podľa pilierov a tiež podľa toho, v akú úlohu v projektovom návrhu zohrávate.

European Research Council (Európska rada pre výskum) – ERC výzvy:

  • Advanced Grant – maximálna refundácia vo výške 6 000 eur,
  • Consolidator Grant – maximálna refundácia vo výške 5 000 eur,
  • Starting Grant maximálna refundácia vo výške 4 000 eur.

Ostatné výzvy v rámci Horizon Europe:

  • v prípade žiadosti na refundáciu nákladov podania prihlášky v pozícii „Lead partner“ (Hlavný koordinátor) je možná maximálna refundácia vo výške 8 000 eur,
  • v prípade žiadosti na refundáciu nákladov účasti na podaní prihlášky v pozícii „Partner“ je možná maximálna refundácia vo výške 4 000 eur.

Minimálna suma, ktorá sa na túto výzvu použije je 600 tisíc eur.

Viac informácií na stránkach APVV.

Prevzaté z GrantUP.sk