Slovenský tím medzi najúspešnejšími tímami v užšom výbere výzvy EIT Health RIS Innovation Call 2021

Výzva na predkladanie inovácií EIT Health RIS Innovation Call je tu aj v roku 2021 so zámerom podporiť sľubné zdravotnícke inovácie pochádzajúce z rozvíjajúcich sa regiónov, v ktorých je celkové tempo inovovania nevýrazné. Jedenásť konzorcií zo siedmich krajín získa finančné prostriedky až do 75 000 EUR, špičkový mentoring a podporu celoeurópskych sietí. Slovenský tím sa dostal medzi 11 najlepších s projektom diaľkového monitorovania pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a SARS-CoV-2.

V treťom ročníku EIT Health RIS Innovation Call – ktorý je jedinečný overený fond v regióne s cieľom posilniť a rozvinúť regionálne inovácie v oblasti zdravotníctva – sa spomedzi viac ako sto predložených nápadov dostalo do užšieho výberu 11 z nich. Najlepšie konzorciá zo Slovinska, Portugalska, Lotyšska, Chorvátska, Slovenska, Talianska a Grécka získajú finančné prostriedky až do 75 000 EUR, odborné poradenstvo, účasť na bootcampe a aj prístup k najväčšej sieti špičkových hráčov v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európe. Tento rok bola úroveň predložených projektov v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi vyššia. Všetky predložené projekty sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorým čelí spoločnosť, pričom dominovali tri oblasti: 46 % sa zameralo na starostlivosť v domácom prostredí, 36 % na podporu zdravšieho životného štýlu a 18 % na zdravie na pracovisku.

Inovácia zo Slovenska: Diaľkové monitorovanie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a SARS-CoV-2

eHealth je elektronické diaľkové monitorovanie slovenského startupu Scase pacientov s hypertenziou, dyslipidémiou, obezitou, vysokým kardiovaskulárnym rizikom a pacientov pozitívnych na SARS-CoV-2 v súvislosti s polymorbiditou. Cieľom inovácie je uľahčiť prácu lekárom, znížiť počet telefonátov od pacientov, zlepšiť nepretržité monitorovanie, zvýšiť dostupnosť údajov a prístup k medicínsky relevantnejším údajom na základe objektívnych ukazovateľov. Riešenie sa tiež zameriava na zníženie počtu zákrokov a mohlo by pomôcť znížiť počet telefonátov praktickým lekárom alebo počet návštev ordinácie, počet stresových situácií počas SARS-CoV-2, upraviť liečbu na diaľku a skrátiť návštevy v ambulancii.

„Úspešnosť predložených projektov je v doterajšej histórii programu najvyššia. Kvalita riešení sa výrazne zvýšila, čo môže signalizovať zlepšenie úrovne podnikateľskej pripravenosti tímov z  rozvíjajúcich sa regiónov. Mladí výskumníci majú čoraz lepšie vedomosti, zručnosti a schopnosť transformovať myšlienky v oblasti zdravotnej starostlivosti do produktov a riešení, ktoré je možné presadiť na trhu. Majú tiež viac zručností pri vytváraní zakladaní spolupráce medzi priemyslom, akademickou obcou a partnermi z oblasti výskumu a vývoja. Ide o dôležitý míľnik v prekonávaní inovačnej priepasti v Európe,“ uviedla Mónika Tóth, manažérka programu EIT Health InnoStars RIS. „Tento rok sme zaznamenali aj rekordný počet nápadov na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí a mimo nemocníc, čím dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu. Je to mimoriadne dôležité najmä v kontexte integrácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a uvoľňovania tlaku na nemocničné služby. Sme radi, že môžeme podporiť inovátorov zo strednej, východnej alebo južnej Európy, ktorí pomáhajú zvýšiť starostlivosť mimo nemocníc a pracovať na vytváraní zdravého prostredia,“ dodala Mónika Tóth.

Jedenásť inovačných riešení v oblasti zdravia v užšom výbere

V roku 2021 sa medzi najúspešnejšie krajiny z pohľadu vybraných konzorcií dostali Slovinsko (3), Portugalsko (2) a Lotyšsko (2). Ďalšie projekty sú zo Slovenska, z Talianska, Grécka a Chorvátska. Takmer tretinu projektov tvoria riešenia v oblasti umelej inteligencie alebo „big data“.

Projekty, ktoré získali grant:

 • Diaľkové monitorovanie pacientov s hypertenziou, dyslipidémiou, obezitou, vysokým kardiovaskulárnym rizikom a pozitívnym na SARS-CoV-2 v súvislosti s polymorbiditou. Riešenie pomáha znížiť počet zákrokov, počet telefonátov všeobecnému lekárovi alebo návštev v ambulancii všeobecného lekára (Slovensko)
 • Telefónna linka, ktorá pomáha zajakajúcim sa pacientom vopred si nahrať hlasové repliky v prostredí, v ktorom sa nezajakávajú (Chorvátsko)
 • Komplexné riešenie pre domáce fyzioterapeutické cvičebné programy v kombinácii s inovatívnymi technológiami a odborným dizajnom (Slovinsko)
 • Prídavný modul pre prístroje CPAP, ktorý pomáha pacientom s obštrukčnou spánkovou apnoe (OSA) kontrolovať koncentráciu kyslíka a umožňuje nastaviť prívod kyslíka a monitorovanie pacienta (Lotyšsko)
 • Teplomer, teda neinvazívna zdravotnícka pomôcka, ktorá vyhodnotí farbu vnútorného ucha a ušného bubienka pomocou snímača RGB a zachytí včasné štádium ušnej infekcie (Portugalsko)
 • Viacvrstvová hybridná vrchná vrstva medicínskych implantátov schopná podávať liečivá (Lotyšsko)
 • Online diagnostická platforma na testovanie sexuálne prenosných infekcií; testy je možné objednať z domu a otestovať sa doma (Slovinsko)
 • Ergonomický systém individuálnej ochrany, ktorý znižuje pravdepodobnosť vystavenia kontaminovaným kvapôčkam (Taliansko)
 • Digitálna terapeutická sociálna platforma na vytvorenie zdravších pracovísk s využitím personalizovanej elektronickej kognitívno-behaviorálnej terapie (Portugalsko)
 • Osobné zariadenie na nepretržité monitorovanie pacientov s akútnymi a chronickými kardiorespiračnými ochoreniami, ktorí sú v domácej liečbe (Grécko)
 • Hliníkový nástroj na rýchly, efektívnejší a bezpečnejší prenos zmrazenej kryovialky, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, ku ktorému môže dôjsť počas pracovného procesu (Slovinsko)

Podrobnejšie informácie o výzve EIT Health RIS Innovation Call:

Cieľom výzvy na predkladanie inovácií EIT Health RIS Innovation Call je financovať kvalitné projekty lokálnych konzorcií zložených z miestnych akademických, zdravotníckych a biznis inštitúcií, partnerov z oblasti priemyslu a výskumných tímov. Projekty sú vypracované v spolupráci s EIT Health Hubs, miestnymi organizáciami, ktoré podporujú rozvoj regionálneho ekosystému: University of Porto a University of Evora v Portugalsku, Ljubljana University Incubator v Slovinsku, Consorzio Arca v Taliansku, University of Zagreb v Chorvátsku, Riga Stradins University v Lotyšsku, T-Systems na Slovensku a EKT v Grécku. Každý vybraný projekt dostane až do 75 000 EUR na ďalší vývoj svojho prelomového produktu alebo riešenia.

Zoznam vybraných projektov je k dispozícii tu.

O EIT Health

EIT Health je jedno z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve. EIT Health, ktorú tvorí približne 150 partnerov, je jedinečnou európskou sieťou špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov. Úlohou EIT Health je vybudovať ekosystém, ktorý umožní rozvoj zdravotnej starostlivosti pre budúcnosť, aby európski občania mohli žiť dlhšie a zdravšie. EIT Health zdokonaľuje zručnosti zdravotníckych pracovníkov v celej Európe, investuje do najlepších európskych talentov a uľahčuje komercializáciu inovatívnych zdravotníckych produktov/riešení v rámci EÚ. Je to jedna z najväčších verejne financovaných iniciatív v oblasti zdravia, ktorú podporuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie. Viac informácií nájdete na: http://www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Zoskupenie InnoStars je jednou zo siedmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie regióny zahrnuté do regionálnej inovačnej schémy EIT – pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré boli v Európskej hodnotiacej tabuľke inovácií (EIS) vyhodnotené ako mierni inovátori. InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú.

O programe regionálnej inovačnej schémy EIT (EIT RIS)

Regionálna inovačná schéma EIT (EIT RIS) bola vytvorená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) s cieľom vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú. Program sa realizuje za účasti miestnych stredísk (miestny hub na Slovensku: T-Systems). V oblasti zdravotnej starostlivosti sa program vyvíja od roku 2016 a koordinuje ho EIT Health InnoStars. Program zahŕňa 13 stredísk EIT Health v 12 krajinách východnej, strednej a južnej Európy. Tieto strediská slúžia ako prístupové body k celoeurópskej sieti najlepších univerzít, spoločností a ich projektov. Cieľom programu je inkubovať regióny, v ktorých pôsobí, objavovať ich jedinečné inovačné bohatstvo a zapájať miestnych inovátorov do účasti na paneurópskych programoch a súťažiach.

Kontaktné informácie:

Prevzaté z tlačovej správy EIT Health