Fond vo výške 47 miliónov eur na ochranu duševného vlastníctva MSP

Európska komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zriadili nový fond EÚ pre MSP, ktorý ponúka poukážky pre MSP so sídlom v EÚ s cieľom pomôcť im chrániť ich práva duševného vlastníctva. Ide o druhý fond EÚ pre MSP zameraný na podporu MSP pri obnove po pandémii COVID-19 a zelenej a digitálnej transformácii na nasledujúce tri roky (2022 – 2024).

Fond EÚ pre MSP s rozpočtom 47 miliónov eur bude ponúkať túto podporu:

  • náhrada 90 % poplatkov účtovaných členskými štátmi za služby predbežnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan), ktoré zabezpečujú rozsiahle posúdenie potrieb žiadajúceho MSP v oblasti duševného vlastníctva, pričom sa zohľadňuje inovačný potenciál jeho nehmotných aktív,
  • náhrada 75 % poplatkov účtovaných úradmi duševného vlastníctva (vrátane vnútroštátnych úradov duševného vlastníctva, Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo) za zápis ochranných známok a dizajnov,
  • náhrada 50 % poplatkov, ktoré účtuje Svetová organizácia duševného vlastníctva za získanie medzinárodnej ochrannej známky a ochrany dizajnov,
  • náhrada 50 % poplatkov účtovaných národnými patentovými úradmi za registráciu patentov v roku 2022,
  • od roku 2023 by sa mohli zahrnúť ďalšie služby, napr. čiastočná náhrada nákladov na patentovú rešerš na stav techniky a na žiadosti o registráciu patentov; súkromné poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva, ktoré si účtujú právni zástupcovia v oblasti duševného vlastníctva (v prípade registrácie patentov, licenčných zmlúv, oceňovania duševného vlastníctva, nákladov na alternatívne riešenie sporov atď.).

Pre slovenské firmy je aktuálne k dispozícii:

  • Poukaz 1 na poplatky za ochranné známky a dizajny (1500 €)
  • Poukaz 2 na poplatky za patenty (750€)

EUIPO bude spravovať fond pre MSP prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. Prvá výzva je zverejnená na webovom sídle EUIPO.

Viac informácií: Fond EÚ pre MSP