Slovenské organizácie získali 139 projektov v programoch Interreg Stredná Európa a Dunajský región

Dunajský nadnárodný program a Interreg Stredná Európa sú nadnárodné programy, v ktorých sa v rámci schémy Interreg môžu o financovanie uchádzať aj slovenské organizácie. Ich cieľom je posilňovať väzby medzi štátmi, ktoré sú súčasťou programu, a tak aj ich nadnárodnú spoluprácu.

Krajiny, ktoré sú súčasťou programu Interreg Stredná Európa sú Nemecko, Chorvátsko, Česká Republika, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

Pre Interreg Dunajský nadnárodný program sú to krajiny ako Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Srbsko, Moldavsko, a Ukrajina, ktoré vzájomne pracujú na dosiahnutí cieľu posilniť Európu z hľadiska životného prostredia, inovácie, dopravy a energetiky, a spravovania regiónu.

Prioritná oblasť životného prostredia, ktorej súčasťou je prírodné a kultúrne dedičstvo, manažment ekologických koridorov, vodné hospodárstvo, riziká pohrôm, manažment pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a využívanie kultúrneho dedičstva, zastupuje až 57 slovenských partnerstiev a tvorí celkovo 32,6 % z celkového počtu. Inovácie zastupujú 32%. Hlavným míľnikom pre spomenutú oblasť je zameranie sa sociálnu a podnikovú inováciu, či podnikateľské zručnosti. Čo sa týka oblasti dopravy a energetiky, hlavným cieľom je zabezpečiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť, nízko uhlíkové energetické stratégie, mobility vo funkčných mestských územiach, osobnú dopravu a nákladnú dopravu. Posledná oblasť, zo štyroch hlavných okruhov, je už spomenuté, spravovanie regiónu, ktoré sa zameriava na riešenie významných spoločenských výziev a na riadenie Európskej stratégie pre Dunajský región.

Pokiaľ ide o Slovensko, v programovom období 2014-2020, sa zúčastnili slovenskí partneri v programoch Dunajský program a Interreg Stredná Európa v 139 projektoch. Kraje, ktoré najviac participovali v nadnárodných programoch sú v poradí, Bratislavský kraj s podielom 51,1 % prevažne v oblasti podnikateľských zručností týkajúcich sa prírodného a kultúrneho dedičstva, Košický kraj 15,2 %, Banskobystrický kraj 12,35 %,  Žilinský kraj 9,55 %, a Nitriansky kraj 7,3 %. Pri participácii partnerov Slovenska, v nadnárodnom programe dominovali Univerzity zastupujúce mestá ako sú Bratislava, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, či Košice.

Programové obdobie 2014-2020 bolo zamerané na štyri oblasti: 1. životné prostredie, 2. inovácie, 3. doprava a energetika, a 4. spravovanie regiónu.

Súčasné programové obdobie 2021-2027 pre SR je rozvrhnuté do 5 prioritných oblastí. Priority pre Interreg Stredná Európa sú spolupráca za inteligentnejšiu strednú Európu, spolupráca za zelenšiu Európu, spolupráca za lepšie prepojenú strednú Európu, a zlepšenie riadenia pre spolupráce v Strednej Európe. Pre Program dunajského regiónu sú to priority ako inteligentnejší dunajský región, zelenší, nízkouhlíkový dunajský región, sociálnejší dunajský región, a lepšia spolupráca pri riadení v dunajskom regióne.

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.