Podporná služba “Horizon IP Scan” pre MSP: efektívne zhodnocovanie duševného vlastníctva v rámci spolupráce v oblasti výskumu a inovácií

Služba Horizon Intellectual Property (IP) Scan poskytovaná Európskou komisiou je bezplatná podpora duševného vlastníctva, ktorá je špeciálne navrhnutá tak, aby pomohla európskym startupom a iným malým a stredným podnikom (MSP) účinne riadiť a zhodnocovať duševné vlastníctvo v rámci spoločného výskumu a inovácií s osobitným zameraním na projekty financované EÚ v rámci programu Horizont 2020/Európa (vrátane iniciatív MSCA pre inovačné vzdelávanie, schém EIC Pathfinder/Transmission).

Na základe otvorenej schémy výziev môžu MSP podať žiadosť kedykoľvek. Tím Horizon IP Scan poskytuje individuálne, profesionálne a zrozumiteľné posúdenie nehmotného majetku MSP s cieľom:

  • ukázať im, ako chrániť svoje existujúce duševné vlastníctvo, keď začínajú výskumné a inovačné úsilie s viacerými partnermi;
  • pomáhať im pri vypracovaní spoločnej stratégie s ich partnermi na riadenie a využívanie nového duševného vlastníctva, ktoré spoločne vytvorili v rámci svojho projektu.

Kto sa môže prihlásiť?

Služba je otvorená pre európske startupy a MSP (podľa definície EK), ktoré sa chystajú podpísať dohodu o grante v rámci programu Horizont (2020/Európa) alebo ju nedávno podpísali (do šiestich mesiacov od podpisu). Okrem toho je Horizon IP Scan určený pre MSP, ktoré podpísali Horizon Results Booster (maximálne do polovice trvania projektu).

Službu môžu využívať aj MSP, ktoré na Horizon IP Scan odkázala sieť Enterprise Europe Network vzhľadom na plánovanú spoluprácu s inými subjektmi na projekte v oblasti výskumu a inovácií, a to do šiestich mesiacov po začatí projektu, ale najlepšie pred podpisom akejkoľvek dohody.

Ako podať žiadosť?

V nadväznosti na priebežnú schému otvorených výziev môžu MSP, ktoré majú záujem o službu Horizon IP Scan, kedykoľvek požiadať o túto službu prostredníctvom webovej stránky Horizon IP Scan.

Služba sa môže poskytnúť buď jednému MSP, alebo prednostne skupine MSP zapojených do spoločného výskumného projektu, a to na základe zásady “kto prv príde, ten prv berie”. Úspešní žiadatelia z radov MSP budú riadení centrálnym koordinačným tímom a budú im individuálne pridelení príslušní miestni experti v oblasti duševného vlastníctva. Zvyčajne sa použije jazyk žiadateľa(-ov) alebo angličtina.