13 opatrení na podporu slovenských univerzít a vedy na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zaväzuje zrealizovať 13 opatrení na podporu vedy a vysokých škôl do konca roku 2017. Medzi nimi je podpora prípravy a realizácie projektov Horizont 2020, zvýšenie prostriedkov na Erasmus+, podpora internacionalizácie VŠ, aktivity pre doktorandov, príprava návrhov Štátnych programov výskumu a vývoja či návrh na zmenu systému vnútorného riadenia verejných vysokých škôl. Držím palce a som zvedavý…

sita-miniterstvo-c5a1kolstva

Zoznam úloh ministerstva na rok 2017 (prevzaté z Akčného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017):

 1. Zabezpečiť realizáciu programu APVV „Podpora prípravy a realizácie riešenia projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ schváleného vládou vo februári 2016. (do 31.3.2017)
 2. Zabezpečiť realizáciu programu „Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019“, schváleného vládou vo februári 2016. (do 31.3.2017)
 3. Poskytnúť finančné prostriedky na rozvojové projekty vysokých škôl zamerané na podporu ich internacionalizácie. (do 30.4.2017)
 4. Predložiť na rokovanie vlády SR návrh zmeny systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. (do 31.5.2017)
 5. Vypracuje sa analýza súčasného nastavenia systému sociálnej podpory študentov. (do 30.6.2017)
 6. Zvýšenie finančných prostriedkov na existujúce schémy na podporu mobilít v oblasti terciárneho vzdelávania (ERASMUS+). (do 30.6.2017)
 7. Rozšírenie existujúcej Národnej grantovej schémy na podporu stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov o možnosť účasti na významných vedeckých konferenciách a sympóziách. (do 30.6.2017)
 8. Vypracovať plán zvyšovania výdavkov tak, aby úroveň verejných zdrojov, vkladaná ročne do vysokého školstva, bola v roku 2020 porovnateľná s priemerom krajín EÚ, t.j. na úrovni 1,2 % HDP v zmysle programového vyhlásenia vlády. (do 30.6.2017)
 9. Zvýšenie tarifných platov vysokoškolských učiteľov o 6 % od 1. 9. 2017. (do 31.8.2017)
 10. Otvorenie verejnej diskusie o vhodnej štruktúre absolventov vysokých škôl a nástrojoch na jej dosiahnutie. (do 30.9.2017)
 11. Príprava návrhov Štátnych programov výskumu a vývoja (ŠPVV) zohľadňujúcich aspekty vzdelávania, zamestnanosti, ľudských zdrojov a regionálnych disparít na schválenie do vlády SR v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory VaV. (do 31.10.2017)
 12. Vytvorenie návrhu na zmenu systému vnútorného riadenia verejných vysokých škôl. (do 31.12.2017)
 13. Vytvoriť návrh novej sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania. (do 31.12.2017)

Zdroj / Viac informácií: MŠVVaŠ SR. Zdroj obrázku: SITA