3 nové dôležité iniciatívy EÚ na podporu podnikania, o ktorých by ste mali vedieť. Časť 1: Kolaboratívne hospodárstvo

Zdieľané hospodárstvo, obehová ekonomika a podpora pokročilých startupov – toto sú jedny z najvýznamnejších iniciatív Európskej komisie (EK), o ktorých isto budete ešte počuť. Súvisia so zmenami fungovania trhu ako aj rastúcim významom nových firiem, ktoré tvoria veľkú časť zamestnanosti. Preto si zaslúžia výraznú podporu a preto sa aj v týchto oblastiach chystá viacero podporných aktivít a programov. Poďme sa podrobne pozrieť na prvú z nich – kolaboratívne hospodárstvo.

sharing_economy

Snáď každý počul o firmách Uber, AirBnB, BlaBlaCar či Udemy. Sú to asi najúspešnejší predstavitelia nového biznis modelu založenom na zdieľanom hospodárstve. Na základe úspešnosti prvej spomínanej firmy sa často tomuto fenoménu hovorí aj uberizácia. No medzi zdieľané hospodárstvo partia aj iné high-tech segmenty, ktoré zasahujú do priemyslu, energetiky či financií.

Dôležitým princípom zdieľanej ekonomiky je myšlienka, že mať prístup k veci je lepšie ako ju vlastniť, pretože je to lacnejšie a ekologickejšie. Veľké množstvo vecí, ktoré vlastníme, využívame len občas. (Wikipedia)

Analýza Eurobarometra z roku 2016 ukazuje, že zhruba polovica Európanov pozná služby/produkty zdieľanej ekonomiky a každý šiesty ich už využil. Obraty len v EÚ dosiahli v roku 28 mld. eur a medziročný nárast z 2014/2015 bol takmer dvojnásobný. (Zdroj: Collaborative economy – factsheet)

Kolaboratívne/zdieľané hospodárstvo (collaborative economy, peer economy alebo niekedy aj sharing economy) vytvára nové príležitosti pre spotrebiteľov a podnikateľov. Pod týmto pojmom sa rozumejú obchodné modely, v rámci ktorých sú obchodné činnosti podporené kolaboratívnymi platformami vytvárajúcimi otvorený trh pre dočasné využívanie tovarov a služieb, ktoré sú často poskytované súkromnými osobami. Kolaboratívne hospodárstvo zahŕňa tri kategórie relevantných aktérov:

  1. poskytovateľov služieb, ktorí sa spoločne delia o svoje aktíva, zdroje, čas alebo schopnosti – môže ísť o súkromné osoby, ktoré príležitostne ponúkajú svoje služby (tzv. „peers“), alebo poskytovateľov služieb v rámci ich odbornej spôsobilosti (profesionálni poskytovatelia služieb);
  2. používateľov týchto služieb;
  3. sprostredkovateľov, ktorí – prostredníctvom online platformy – spájajú poskytovateľov s používateľmi a zjednodušujú ich vzájomné transakcie („kolaboratívne platformy“).

Súčasťou transakcií kolaboratívneho hospodárstva zvyčajne nebýva zmena vlastníctva a tieto transakcie môžu viesť k tvorbe zisku, alebo sa môžu vykonávať na neziskové účely.

Nové obchodné modely otvárajú aj nové výzvy, ktoré so sebou prinášajú – a to najmä:

  • prístup na trh – profesionálne poskytovanie služieb , vzájomné poskytovanie služieb medzi súkromnými osobami (peer-to-peer), kolaboratívne platformy (stanovovanie cien, zmluvných podmienok či vlastníctva aktív);
  • režimy zodpovednosti;
  • ochrana spotrebiteľov a používateľov;
  • SZČO;
  • zdaňovanie.

V Oznámení Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo Európska komisia tvrdí: “Vzhľadom na značné výhody nových obchodných modelov, ktoré môže kolaboratívne hospodárstvo priniesť, by Európa mala byť otvorená k využitiu týchto nových príležitostí. EÚ by mala aktívne podporovať inovácie, konkurencieschopnosť a príležitosti pre ďalší rast, ktoré ponúka modernizácia hospodárstva. Zároveň je dôležité zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky, ako aj primeranú a udržateľnú ochranu spotrebiteľa a sociálnu ochranu. Preto je potrebné, aby občania a podniky poznali pravidlá a povinnosti, ktoré sa na nich vzťahujú a ktoré sú vysvetlené v tomto oznámení.”

Práve zdieľané hospodárstvo je jednou z agend Európskej komisie v tomto období. Viac informácií o aktuálnych aktivitách, podpore či analýzach nájdete na stránke Collaborative economy. EK tiež pripravila krátke videá úspešných podnikateľov v tejto oblasti, ktoré môžu byť inšpiráciou či objavením nových smerov rozvoja.

Ďalšie informácie: