Laureáti ocenenia Vedec roka 2016

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016. V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ bola cena udelená Prof. Ing. Danielovi Donovalovi, DrSc. z FEI STU v Bratislave.

Vedec-roka-2016

zľava: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Ing. Mária Omastová, DrSc., prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING 

Za rok 2016 boli odovzdané ocenenia nasledujúcim osobnostiam:

 • V kategórií Vedec roka SR
  Prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.
  Laudatio
 • V kategórií Vedkyňa roka SR
  Ing. Márii Omastovej, DrSc., Ústav polymérov Slovenská akadémia vied v Bratislave za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.
 • V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií
  Doc. Ing. Radovanovi Hudákovi, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe
 • V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ
  Prof. Ing. Danielovi Donovalovi, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.
 • V kategórií Mladá osobnosť vedy
  Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR ING, Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov

Prevzaté / viac informácií: Vedaatechnika.sk