50 miliónov pre MSP v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo 12.9.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku zameraného na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (NRO).

50mil_NRO

Cieľom výzvy je podľa nich zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v NRO prostredníctvom podpory inovácie produktov alebo výrobných procesov.

Základné ukazovatele výzvy:

  • v rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 50 miliónov eur,
  • maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur,
  • minimálna výška 100.000 eur
  • maximálna intenzita pomoci pre mikro- a malý podnik je 55 % a pre stredný podnik 45 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Podľa MH SR sú oprávnenými žiadateľmi MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo aspoň 36 mesiacov, pričom zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne znevýhodnených skupín a žiadatelia, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta vrátane pracovných miest pre sociálne znevýhodnené skupiny.

V rámci výzvy môžu žiadatelia investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napríklad strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území NRO, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Žiadosti sa budú podľa rezortu hospodárstva hodnotiť v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 15. novembra 2017, respektíve na 15. januára 2018. Ďalšie hodnotiace kolá budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch.

Výzva bude uzavretá až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov, alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.

Viac informácií a dokumenty: OP VaI

Prevzaté z TASR