Návrh rozpočtu počíta s 1,3 miliardami pre školstvo a 256 miliónmi pre hospodárstvo

Na základe návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 by si malo Ministerstvo hospodárstva polepšiť o 2%, kým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR klesá o takmer 5%. Pozrite sa na návrhy pre obe ministerstvá nižšie.

house-money

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR má v návrhu rozpočtu na rok 2018 naplánované výdavky vo výške 1,36 miliardy eur, ktoré sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 nižšie o 69,8 milióna eur alebo 4,87 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

Osobné výdavky rozpočtované na budúci rok v sume 21 miliónov eur medziročne rastú o 830.000 eur, teda o 4,10 percent, najmä z dôvodu zapracovania dopočtu štvorpercentnej valorizácie platov nepedagogických zamestnancov z tohto roku a šesťpercentnej valorizácie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra.

Bežné transfery rozpočtované v návrhu v sume 1,11 miliardy eur predstavujú medziročný nárast o 70 miliónov eur, teda o 6,7 percent. Ovplyvnený je zapracovaním dopočtu valorizácie platov pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva v pôsobnosti vyšších územných celkov a verejných vysokých škôl a pedagogických a odborných zamestnancov a vysokoškolských učiteľov.

V náraste výdavkov v rámci bežných transferov sú zapracované výdavky na projekty vedy a výskumu financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja v sume 12 miliónov eur a na financovanie športu v sume 10,55 milióna eur.

Kapitálové výdavky kapitoly sú rozpočtované v sume 86,2 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 20 miliónov eur. Dôvodom je zvýšenie výdavkov na projekt Národného futbalového štadióna vo výške 52,5 milióna eur. Z celkového objemu je 7,95 milióna eur určených ako kapitálový transfer pre verejné vysoké školy.

Prostriedky EÚ zo štrukturálnych fondov vrátane prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu medziročne klesajú o 124 miliónov eur, teda o 65 percent.

Ministerstvo hospodárstva SR

MH SR má v návrhu rozpočtu na rok 2018 navrhované výdavky vo výške 256 miliónov eur, ktoré sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyššie o 5,14 milióna eur, teda o 2,05 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

Osobné výdavky rozpočtované na rok 2018 v sume 15,6 milióna eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 rastú o 888.000 eur, teda o 6,02 %, najmä z dôvodu valorizácie miezd zamestnancov z roku 2017.

Bežné transfery rozpočtované v návrhu rozpočtu na rok 2018 v sume 71,1 milióna eur sú v zásade na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2017. Kapitálové výdavky na rok 2018 v sume 31,1 milióna eur klesajú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 21,1 milióna eur, teda o 40,4 %, a to najmä z dôvodu medziročného poklesu výdavkov, najmä na podporu investičných projektov a transferov pre Národný jadrový fond (NJF) z odvodov od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a na hospodársku mobilizáciu.

V kapitole MH SR sa na rok 2018 rozpočtujú výdavky EÚ a spolufinancovania v sume 127 miliónov eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 viac o 27,9 milióna eur, teda o 28 %. Výdavky sa rozpočtujú v rámci 3. programového obdobia na roky 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a Európskej územnej spolupráce.

Výdavky na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví v návrhu rozpočtu na rok 2018 predstavujú sumu 67,4 milióna eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 rastú o 1,18 milióna eur, teda o 1,78 %, najmä z dôvodu medziročného nárastu transferov pre NJF o 1,15 milióna eur.

Zdroj: TASR, TASR (informácie), Pexels (obrázok)