Zoznam 27 surovín kritických pre Európu

27 surovín je z hľadiska EÚ kritických, pretože riziká nedostatku dodávok týchto surovín a ich vplyv na hospodárstvo sú vyššie než u väčšiny ostatných surovín. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bol pôvodný zoznam rozšírený o 9 nových surovín. 

raw_mat_miner_reuters

Zoznam obsahuje:

  • 9 novo zaradených surovín: baryt, bizmut, hafnium, hélium, prírodný kaučuk, fosfor, skandium, tantal, vanád;
  • 18 surovín z pôvodného zoznamu z roku 2014: antimón, berýlium, boritan, kobalt, koksovateľné uhlie, fluorit, gálium, germánium, indium, horčík, prírodný grafit, niób, fosfátová hornina, kremíkový kov, volfrám, kovy platinovej skupiny, prvky ťažkých vzácnych zemín, prvky ľahkých vzácnych zemín.

Zoznam bol vytvorený a doplnený za účelom:

  • identifikovania investičných potrieb, ktoré môžu pomôcť znížiť závislosť Európy od dovozu surovín,
  • usmerňovania podpory pre inovácie v oblasti dodávok surovín v rámci programu Horizont 2020 – rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu,
  • upozornenia na význam kritických surovín z hľadiska prechodu na nízkouhlíkové, väčšmi obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.

Z dokumentu je zrejmá existencia domácej produkcie niektorých kritických surovín v rámci EÚ, a to hlavne hafnia. Najvplyvnejšou krajinou z hľadiska celosvetových dodávok väčšiny kritických surovín, ako sú napríklad prvky vzácnych zemín, horčík, volfrám, antimón, gálium a germánium, je však Čína.

Niekoľko ďalších krajín má dominantné postavenie v oblasti dodávok konkrétnych surovín, napríklad Brazília (niób) alebo USA (berýlium a hélium). Dodávky kovov platinovej skupiny sú koncentrované v Rusku (paládium) a Južnej Afrike (irídium, platina, ródium a ruténium). Riziká spojené s koncentráciou produkcie sú v mnohých prípadoch znásobené tým, že surovinu možno len ťažko nahradiť a miera jej recyklácie je nízka.

Bližšie informácie a zoznam kritických surovín, ich zdrojov a exportérov nájdete tu …

Photo: Reuters