VIP4SME: Podporné služby v oblasti duševného vlastníctva pre MSP

VIP4SME sa snaží zlepšiť podporné služby v oblasti duševného vlastníctva pre MSP s cieľom zvýšiť chápanie hodnoty intelektuálneho kapitálu, ktorý vytvárajú a vlastnia a navrhnúť stratégie a postupy riadenia, ktoré im umožnia lepšie využiť tento kapitál v komerčných hodnotách a na zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

vip4sme

Malé a stredné podniky (MSP) čelia rôznym prekážkam pri zvýšení ich hospodárskej sily prostredníctvom inovatívneho podnikania – prostredníctvom vývoja nových technológií a inovatívnych produktov. Významnou prekážkou je ochrana duševného vlastníctva, t. j. nehmotných produktov, diel alebo procesov, ktoré podniky vytvorili a poskytujú im konkurenčnú výhodu.

K výberu najefektívnejšej stratégie ochrany nehmotného majetku je potrebná dobrá úroveň znalostí o spôsoboch ochrany inovácií, výhod, ktoré z nich vyplývajú a potrebných procesov. Technologickému rastu MSP bráni nedostatok informácií a podporných opatrení súvisiacich s manažmentom duševného vlastníctva.

Tieto okolnosti sú dôvodom, prečo je hlavným cieľom projektu Horizontu 2020 „Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)“ financovaného Európskou komisiou, udržateľným spôsobom podporovať MSP v ich intelektuálnom podnikaní. VIP4SME pomáha spoločnostiam rozpoznať hodnotu duševného vlastníctva, ktoré vytvárajú a vlastnia.

Cieľom je pomôcť podnikom definovať stratégie a postupy riadenia, ktoré im umožnia lepšie využívať a obchodovať s duševným vlastníctvom. Z celkového hľadiska projekt prispieva k európskym snahám o zvýšenie inovačnej kapacity MSP, a tým aj na postupné zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

Projekt prináša cenné praktické výstupy na zlepšenie orientácie podnikov v oblasti duševného vlastníctva. IP ToolBox ako súbor rôznych praktických nástrojov prináša riešenia pre zlepšenie manažmentu a využívania inovatívneho kapitálu. Pomocou tréningov a služieb a ich praktického využitia spoločnosti získavajú jedinečné zručnosti a schopnosti v oblasti IP praxe. Šírenie informácií o podnikateľskom využívaní duševného majetku, národné a miestne podujatia určené pre MSP a konkrétne publikácie pomáhajú spoločnostiam získať viac informácií o duševnom vlastníctve. Na účely šírenia informácií sa používa známy európsky portál “www.innovaccess.eu”, pôvodne založený ako európska sieť národných úradov duševného vlastníctva, ktorý dnes slúži ako webová stránka projektu VIP4SME, a tak pokračuje v európskej tradícii budovania prostredia uvedomelého si významu duševného vlastníctva.

Slovenským zástupcom pre VIP4SME je CVTI SR a projekt predstaví na seminároch (viac informácií o seminároch):

  • Bratislava, 1.12.2017, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
  • Košice, 4.12.2017, Univerzitná knižnica TU v Košiciach, Boženy Němcovej 7

Viac informácií: www.innovaccess.eu