Novinky SME Instrument (2): Nová štruktúra návrhu a formuláre

Pre všetky uzávierky výziev SME Instrument od januára 2018 platia nové pravidlá, vrátane novej štruktúry návrhov projektov. Preto pozor! Ak idete opätovne podať vylepšený návrh, musí spĺňať podmienky nových formulárov.

Nové šablóny sú logickejšie, viac biznisovo orientované a prehľadnejšie.

Samotný návrh projektu sa predkladá výhradne elektronicky cez Participant Portal (PP) programu Horizont 2020 a pre obe fázy pozostáva z dvoch častí:

 1. Administratívne formuláre (vypĺňa sa priamo online do formulárov v PP a obsahuje základné informácie o projekte, abstrakt, kontaktné informácie, rozpočet a deklarácie navrhovateľa)
 2. Technický popis projektu (predkladá sa prostredníctvom vyplnených šablón v MS Word, ktoré sú do konvertované PDF) a skladá sa z dvoch častí:
  • Technický popis – Časť 1 (Research Proposal – Part 1) – táto časť má limitovaný počet strán: 10 strán pre fázu 1 a 30 strán pre fázu 2. Pozostáva z troch kapitol, ktoré sú zároveň aj hodnotiacimi kritériami:
   • (1) výnimočnosť – popisujúcu aktuálny problém zákazníkov, prinášanú inováciu a jej dopad na riešenie problémov, inovatívnosť prístupu, načasovanie, doterajší vývoj, plánované kroky k uvedeniu na trh, očakávané výsledky projektu;
   • (2) dopad projektu v zmysle popisu trhu a zákazníkov, dopadu na firmu, priamej a nepriamej konkurencie, trhových bariér, biznis modelu a stratégie, hodnotového reťazca a partnerov, postupu škálovania produktu na európskych/globálnych trhoch, financovania firmy a budúcej expanzie, finančných projekcií, zamýšľaných nástrojov na zvýšenie komerčného úspechu, marketing, ochrana a využívanie výsledkov (práva duševného vlastníctva);
   • (3) implementácia, ktorá prezentuje tím – jeho expertízu, úlohy a doterajšie úspechy, pracovný plán, štruktúru a popis riadenia projektu, v prípade potreby partnerstvo riešiteľov;
  • Technický popis – Časť 2 (Research Proposal – Part 2) – táto časť nemá obmedzený počet strán a pozostáva z dvoch kapitol:
   • (4) popis firmy, resp. partnerov a prípadných subdodávok
   • (5) etika a bezpečnosť (ak je relevantná pre návrh projektu).

Ukážky formulárov na predkladanie návrhu si môžete v PDF stiahnuť tu: Fáza 1 a Fáza 2. Pre konkrétny projekt si stiahnete šablóny priamo v sekcii návrhu v rámci Participant Portal.

docxkjqxuaalhgt