Plastový odpad: európska stratégia na ochranu planéty a posilnenie európskeho priemyslu

16. januára bola po prvýkrát prijatá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva. Do roku 2030 budú všetky plastové obaly recyklovateľné.

plasticwaste

V prospech zmeny spôsobu, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú, hovoria silné ekonomické argumenty a tým, že sa pri tejto zmene ujmeme vedenia, vytvoríme nové investičné príležitosti a pracovné miesta. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľnéspotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej ako 30 % zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85 % odpadu na plážach. V podobe mikroplastov, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc a na stôl. S využitím toho, čo Komisia už vykonala, sa nová celoúnijná stratégia pre plasty postaví tomuto problému zoči-voči.

Prijatá plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Súčasný spôsob výroby, použitia a likvidácie plastov veľmi často neumožňuje využiť ekonomické prínosy viac na obehovosť zameraného prístupu. Škodí to životnému prostrediu. Cieľom je chrániť ho a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály.

Európska únia v rámci novej stratégie:

  • Dosiahne, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: V prospech lepšej recyklovateľnosti plastov používaných na trhu a zvýšení dopytu po obsahu z recyklovaného plastu sa vypracujú sa nové pravidlá týkajúce sa balenia. S tým, ako bude zber plastov rásť, mali by spolu s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.
  • Zníži objem plastového odpadu: Európske právne predpisy už viedli k podstatnému zníženiu používania plastových tašiek vo viacerých členských štátoch. Nové plány sa teraz sústredia na ďalšie jednorazové plasty a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní a na určenie rozsahu nových celoúnijných pravidiel, ktoré sa na základe konzultácie so zainteresovanými stranami a dôkazov majú predložiť v roku 2018. Komisia takisto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.
  • Zastaví znečisťovanie morí odpadom: Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov, ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.
  • Bude stimulovať investície a inovácie: Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia, a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.
  • Bude podnecovať zmenu vo svete: Popri tom, ako si Európska únia bude plniť svoje úlohy, budeme tiež spolupracovať s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem. Aj ďalej budeme pomáhať iným, ako tomu bolo pri čistení indickej rieky Ganga.

Ďalšie kroky

  • Dnešný návrh smernice o prístavných zberných zariadeniach pôjde na prijatie do Európskeho parlamentu a Rady.
  • Po zohľadnení požiadaviek lepšej právnej regulácie Komisia predloží návrh týkajúci sa jednorazových plastov neskôr v roku 2018.
  • Zainteresované strany sa do 12. februára 2018 môžu zapojiť do prebiehajúcej verejnej konzultácie.
  • Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019.

Úplný zoznam opatrení a ich časový harmonogram nájdete v prílohe k stratégii pre plasty tu.

 

Ďalšie informácie

Prevzaté z tlačovej správy EK.