Výzva OP VaI na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo včera výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle.

4-science-europe-research-infrastructure-c-wikiimages-640x360

Cieľom zverejnenej výzvy (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15) je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku.

Predkladaný projekt musí okrem iného zároveň spĺňať aj tieto podmienky:

  • výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa;
  • realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu;
  • projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK);
  • realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP). V rámci tejto výzvy môžu byť podporené aj veľké podniky, avšak len pri splnení podmienky, že do aktivít súvisiacich s realizáciou projektu zapoja MSP.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 02. 2018.

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

Prevzaté z: OP VaI